Bijeenkomsten 2018:

16 januari:       met mw. M.Vos en energie ambassadeurs.
20 februari:      met jongerenwerker(s).
27 maart:         met Hannie Vos (Odensehuis).
01 mei:           
12 juni:            Gaat niet door.
17 juli:            
21 augustus:    Mw. E. Prent (wethouder) / dhr. M. Gijzen (centrum manager).
25 september:  Joop v.d. Busse, BOA.
30 oktober:      
11 december:  initiafnemster hondenspeelplaats en een raadslid.


Notulen vergadering stadsraad Steenbergen 11 december 2018.

Tijdstip:    19.30 uur.
Locatie:    Cummaruskerk, Vicentiuszaal.

VERSLAG

1.
Opening, welkom aan initiatiefnemer hondenspeelveld en een raadslid.

2.
De initiatiefneemster legt uit wat ze voor ogen heeft met een speelveld voor honden.
    Ze wil een omheind stuk grond wat groot genoeg is om de honden lekker te laten rennen.    
    De bezoekers houden het veld zelf schoon, faciliteiten moeten wel aanwezig zijn zoals poepvuilnisbakken en
    er moeten duidelijke spelregels opgesteld worden.
    Op de Welberg is men ook met een veldje bezig. Mogelijke plaatsen zijn veldje bij aquaduct Welberg, einde Seringenlaan (oude veiling)
    en locatie in het park.
    Ons voorstel is om eerst te inventariseren wie er interesse heeft, bijvoorbeeld via Facebook-pagina, en acquisitie doen
    wie wil helpen met een plan te maken etc.
    Met dit plan naar de gemeente en kijken in hoeverre zij kunnen faciliteren.   
    Wij kunnen de FB-link op onze site zetten en een oproep voor belangstellenden.

3.
Verslag en actielijst vergadering 30 oktober 2018
   Kleine kernen: de voorzitter heeft nog geïnformeerd naar andere subsidiekanalen maar deze waren niet bekend bij de woordvoerder kleine kernen.
   Het verslag wordt goedgekeurd en hierbij vastgesteld.

4.
Mededelingen
-   Twee leden komen later op de vergadering.
-   Reactie inzake kernbezoek burgemeester en Raad (zie bijlage).
    Geen opmerkingen of aanvullingen dus kan verstuurd worden naar de gemeente.
-   Gast van de Raad 31-1-2018: hier gaan twee of drie leden naar toe.
-   Vergadering januari: de medewerker kerngericht werken kan voor vergadering januari 2019 uitgenodigd worden.
-   Communicatiezuilen: bij noord is die er niet, moet nog komen. In de kernen staan plakzuilen.
-   Lantarenpalen die niet werken: gemeente heeft al veel meldingen gehad, ze zijn met een andere partij bezig en hebben veel achterstand.

5.
Kunstwerk rotonde
   
De tekenaar gaat hiermee aan de slag, eerst vooroverleg en dan vergunning aanvragen.
    BN de Stem heeft al gebeld voor info, de Steenbergse Courant en de Steenbergse Bode t.z.t. uitnodigen voor presentatie plannen.
    Idee om later met maquette ergens te staan als vergunning rond is.
    De kunstenaar vragen of hij offerte wil maken. Bij de gemeente vragen om toezegging subsidie op papier te zetten. ANWB paal wordt verplaatst.

6.
’t Cromwiel
   
Tussenoplossing: per jaar contract bezien en per jaar opzegbaar. Hydra stond te kijken van klachten (!).
    In december uitspraak Raad.

7.
PR/Communicatie
    Geen nieuws.

8.
Rondvraag
-   Kunnen we als stadsraad ons inzetten voor en bijdragen in het plaatsen van AED-toestellen in de gemeente?
    Nee dit moet per wijk gebeuren en er is subsidie voor van gemeente en van Philips.
    We kunnen wel het initiatief steunen of iets hierover op de site zetten.
-  Een van de aspirant leden blijft ondersteunend lid voor het kunstwerk. We ontvangen een leuk en praktisch aandenken van hem!
-  Bereikbaarheid van Steenbergen: er staat geen ‘Uit’ bord bij afrit A4 na aquaduct.
-  De nieuwe vergaderdata 2019 worden op de site gezet.

9.
Sluiting met hapje en drankje
   
De voorzitter bedankt alle leden en aspirant leden voor hun inzet voor de stadsraad in het afgelopen jaar.
    We hopen volgend jaar de aspirant leden als volwaardig stadsraadlid te verwelkomen!Notulen vergadering stadsraad Steenbergen 30 oktober 2018.

 
Tijdstip : 19.30 uur
Locatie : Gummaruskerk, Vincentiuszaal.

VERSLAG:

1.  Opening.

2. Verslag en actielijst vergadering 25 september 2018:
-   De presentatie van de BOA is positief ontvangen. Opgemerkt wordt dat de BOA duidelijk andere prioriteiten heeft dan dat de gemeente vertelt in
    hun communicatie. Ze rijden wel langs maar gaan niet altijd tot actie over, is een veelgehoorde klacht.
-   Actiepunten enquête nog afstemmen wat we er verder mee willen doen. Uitkomst staat nu op Facebook met link naar site stadsraad.
    We sturen de uitslag in ieder geval naar Esther Prent. Binnen week reacties (wat we onder de aandacht willen brengen) naar de
    penningmeester sturen. Het gemeentenieuws weer terug in huis-aan-huiskrant heeft in ieder geval prioriteit.
-   Het verslag en de actielijst worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Mededelingen:
-   Wijzigingen binnen (DB) stadsraad:
    Twee leden zijn respectievelijk 15 oktober en 2 november officieel gestopt als stadsraadlid. Het penningmeesterschap is overgenomen
    door een zittend lid. Hij maakt een nieuwe ledenlijst.
-   Kleine kernen: uitnodiging ledenvergadering met thema ‘Wonen’ op 7-11
    Niemand kan hiernaartoe maar we kunnen altijd informatie opvragen.
    De websitebeheerder zet als poll op onze site of jongeren behoefte hebben aan tiny houses.
    Ook vraagt hij na bij de gemeente of er reacties op het artikel over tiny houses (interessepeiling) zijn gekomen.
    De Stadsboerderij die gepland staat is erg duur om te wonen.
-   Verslag Kernbezoek burgemeester en Raad:
-   Looppad op Noordwal kan burgerinitiatief zijn maar expeditie Nassau is er ook mee bezig.
    Bij de renovatie van het park aan de Zuidwal zal een stuk van de oude wal zichtbaar gemaakt worden.
    De voorzitter informeert of het mogelijk is om samen met expeditie Nassau op te trekken.
-   Rietveen bewoners zijn nog bezig met problemen rond (te) veel bewoners (arbeidsmigranten) in huizen in hun straat.
-   Er is interesse getoond door iemand om in de stadsraad te komen. De voorzitter nodigt hem uit voor volgende vergadering.
-   Een van de aspirant-leden wil meekijken en meedenken naar/over het verkeerssituatievraagstuk.
-   Bestemming het Cromwiel is onder de aandacht.
-   Gast van de raad:
    Drie leden zijn hier geweest en hebben kritische vragen gesteld aan de raadsleden. Ze vonden het interessant en hebben veel geleerd.
    Ben je geïnteresseerd dan kan je weer aansluiten op 29 november. Twee of drie leden hebben interesse.

4. Kunstwerk rotonde:
    Het kunstwerk wordt groter dan het voorbeeld wat we gezien hebben en er komt verlichting in de gebouwen.
    Kosten onderhoud zijn voor gemeente en contact persoon gaat de vergunning regelen.
    Alle uren die eraan besteed zijn worden mee genomen in de begroting.
    Het nieuwe bankje kop Kaaistraat gaat nu niet meer door.

5. PR/Communicatie:
-   Er is storing geweest bij Joomla maar dit was snel opgelost.
-   De namen van de aspirant leden komen op de site, de foto’s pas als zij definitief lid worden.

6. Rondvraag:
-   Hoe is het idee van de silhouetten op rotonde tot stand is gekomen? De voorzitter geeft uitleg welke ideeën er eerst waren (meermin, ijsvogel) en
    waarom uiteindelijk voor de silhouetten is gekozen.
-   Een van de leden is 40 jaar in dienst bij WVS en krijgt een attentie namens de stadsraad. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum!

7. Sluiting:
    Sinds lange tijd kunnen we de vergadering vóór 22.00 uur afsluiten!


                                                             Volgende en laatste vergadering 2018 is op 11 december.


Notulen vergadering Stadsraad Steenbergen 25 september 2018.

Tijdstip        : 19.30 uur
Locatie        : Vincentiuszaal

1.  Opening en welkom!
     Kennismaking met een BOA ambtenaar van de gemeente Steenbergen.
     De voorzitter vertelt wat de stadsraad onder andere doet: Floraplein, verkeerssituatie onafhankelijk onderzoek
     (is doorgezet naar volgend jaar), zoet/zout informatieavond, inrichting Zuid.
     BOA vertelt hoe hij gestart is. Functie is handhaving openbare rust en orde. In dienst van omgevingsdienst Midden en West Brabant.
     De BOA in Steenbergen rouleert nu met 7 BOA’s in de Brabantse Wal gemeenten.
     Met de medewerkers van handhaving wordt samengewerkt. Zes domeinen: openbare ruimte, milieu/welzijn en infrastructuur, onderwijs,
     openbaar vervoer, werk/inkomen/zorg, generieke opsporing. In Steenbergen zijn alle BOA’s op openbare ruimte, milieu en onderwijs actief.
     De andere domeinen kunnen vervuld worden door ambtenaren die BOA-bevoegdheid hebben.
     Je hebt naast BOA’s ook toezichthouders, politieambtenaren en handhavers.
     Er is overleg en samenwerking met deze diensten onderling. Ook met buurtbemiddeling en buurtpreventie is er overleg.
     BOA’s hebben geen bevoegdheden die met geweld en drugs te maken hebben en ze mogen alleen stilstaande
     voertuigen bekeuren en loslopende honden.
     Elk jaar moeten ze examen afleggen. Imago was vroeger dat het niet altijd gemotiveerde mensen waren.
     Nu zijn de BOA’s beter opgeleid en is er verbetering van imago door o.a. voorlichting. Ook zijn er meer jongeren die worden opgeleid.
     Vragen kunnen altijd gesteld worden aan de BOA. Meldingen via gemeente 14 0165.

2.  Wederzijdse kennismaking stadsraad en nieuwe aspirant leden;
     De vier aspirant leden stellen zich voor. 
     Er zijn diverse aandachtspunten binnen de stadsraad waar interesse voor is. We hopen op een positieve inbreng en samenwerking!

3.  Verslag vergadering 21 augustus 2018 en actielijst;
     Geen opmerkingen over verslag. Met dank aan de vice-notulist voor de vervanging van de secretaris!
     Kern-wethouder is aanspreekpunt voor de stads- en dorpsraden, mogelijk met ondersteuning van een accountmanager.

4.  Evaluatie kernbezoek raad en burgemeester (1 september 2018);
     Weinig opkomst van bewoners maar meer dan vorig jaar. Aangegeven dat aanhef uitnodiging in media anders kan: meer uitnodigend voor bewoners.
     De aanwezigheid van RPS en ondernemers vinden we niet gepast tenzij ze op persoonlijke titel komen.
     Dit zullen we ook aangeven in terugkoppeling naar de gemeente.

5.  Evaluatie enquête jaarmarkt (‘Hoe ervaar je Steenbergen’);
     Alleen de enquêtes van zaterdag zijn uitgewerkt omdat op zondag inwoners van de dorpen zijn bevraagd en is dus niet representatief.
     De uitslag wordt in onze media gezet en we denken na over wat we er verder mee willen.
     Idee om bredere enquête (door gemeente) te houden over dit onderwerp?

6.  Kunstproject rotonde;
     De voorzitter neemt contact op met de kunstenaar over de stand van zaken van het ontwerp.

7.  PR/communicatie;
     Foto’s en namen van de aspirant leden worden pas na officieel lidmaatschap op de site geplaatst.
     De aspirant leden hebben het huishoudelijk reglement en AVG ontvangen en uitgelegd gekregen.
     Dropbox is uitgebreid met 1 terabyte, hier kunnen we weer even mee vooruit.

8.  Rondvraag;
     Artikel AD: gemeentenieuws in huis-aan-huis bladen plaatsen is nu nog verplicht! Kabinet wil de verplichting afschaffen.
     De voorzitter stuurt het artikel door naar degene die het verder uitzoekt en spreken zo nodig de gemeente hierover aan.

9.  Sluiting.


 

Notulen vergadering Stadsraad Steenbergen 21 augustus 2018.

Aanvang;     19.30 uur,
Locatie;    Vincentiuszaal

1. Opening en welkom!
     Kennismaking met nieuwe Kernwethouder en met de regisseur bestuurlijke opgaven van de gemeente Steenbergen.
    Hij houdt zich o.a. bezig met de leefbaarheid in alle kernen van de gemeente.
    De wethouder geeft aan dat de gemeente de stadsraad en dorpsraden als belangrijke gesprekspartners beschouwt.
    Eén wethouder voor alle kernen geeft meer structuur. De rol van de stadsraad moet zich voornamelijk richten op de lokale leefbaarheid.
    Zij kunnen de problemen en zorgen van inwoners signaleren. De raad neemt de beslissingen.
    De wethouder heeft het idee om een accountmanager in het leven te roepen waar de stadsraad een directe lijn mee heeft en waarmee
    concrete afspraken te maken zijn.
    Deze accountmanager weet ook binnen de gemeente de juiste lijnen te volgen en geeft advies aan stadsraad.
    Totdat er meer duidelijkheid over deze manier van werken is, kunnen we bij vragen contact opnemen met de wethouder
    via haar secretariaat of via mail.
    Het probleem verzilting moet gezamenlijk opgepakt worden.

2. Verslag en actielijst 17 juli 2018; 
    Punt 2: Ideeën 75 jaar bevrijding. Als stadsraad hebben we aangegeven dat we het organiserend comité van harte willen ondersteunen.   

3. Enquête vragen, kraam, enz. Jaarmarkt; 
    Enquêtevragen worden uitgeprint op grote en kleine vellen. Is voor inwoners van de stad Steenbergen.
    Niet alle vragen hoeven beantwoord te worden.
    Belangrijk is om te weten wat inwoners belangrijk vinden. De kraam bezetting is besproken.

4. Ontmoeting raad en burgemeester op 1 september;
    Vanuit de stadsraad willen we de  volgende punten aan de orde brengen;
    - Verkeerssituatie in de gemeente. Wanneer gaat dit onderzoek beginnen?
    - Handhaving. Uitbreiding en meer controle op straat. Cameratoezicht in Zuid?
      Heeft het op de markt een toegevoegde waarde?   
    - Cromwiel. Op de vraag die we vorig jaar gesteld hebben is nooit antwoord gekomen.
    - Openbaar groen: Groene haag langs A4 Volksgezondheid. Meer onkruidbestrijding.
    - Rotondes Steenbergen. Verfraaiing hiervan. Vanaf A4 zien de rotondes er slecht uit. Idee/ initiatief stadsraad?
    - Polikliniek. Blijft deze behouden in Steenbergen? Dit is grote zorg bij inwoners steenbergen
   
5. Toelichting gesprek met de wehouder 15 aug. jl;
    Het schriftelijk verslag was duidelijk. Er komt een vervolg.

6. Kunstproject rotondes;
    Contact persoon regelt deze aanvraag vanuit de gemeente. Het is nu wachten op de offerte van één rotonde. 
    Ook is aan hem gevraagd om het kwartje per inwoner van 2017 én 2018 te gebruiken voor dit kunstproject.
    Ondertussen gaan we bij dorpsraad Dinteloord hun uitgewerkt plan van suikerbiet opvragen.
    Hoe zij financiën en sponsoring geregeld hebben.
    Wij moet ook op zoek gaan naar sponsoren. Een goede actie bedenken voor sponsoring.

7. PR/communicatie;
    - Veiligheid van de site is in orde. Hier zijn kosten aan verbonden.
         Nu is adres https://www.sadsraadsteenbergen.nl
    - De opslag van de site is te weinig. Via dropbox wordt er 3 gigabyte bijgekocht door beheerder.

8. Rondvraag;
    -   zoet of zout; info. Er zijn zaken in ontwikkeling.
    -   Brief ontvangen met vraag financiële middelen van natuurspeeltuin in Zuid. Daar is al op geantwoord.
    -   Kleine kernen. Het voortbestaan hiervan is nu wachten op de Provincie. Aan de voorzitter van de kleine
            kernen wordt gevraagd of hij vanuit de provincie nog subsidiekanalen weet voor de rotonde.
    -  Bij voorkeur één gast in de vergadering. Op verzoek de vergadering niet te lang laten duren.
    -  Volgende vergadering is 25 sept. De BOA komt als gastspreker.       

9.  Kennismaking Centrummanager Maikel Gijzen;
    Uitgangspunt is het Centrumplan met daaruit voortvloeiende acties.
    De centrummanager is onafhankelijk en probeert de ondernemers en gemeente te verbinden.
    Stadsraad is hierbij ook belangrijk omdat zij weten wat er speelt bij de inwoners.
    En de inwoners van de gemeente Steenbergen zijn degene die gebruik maken van het centrum.
    Er is een gezamenlijk belang om het centrum een fijne plek te laten zijn.
    “Toerist info” komt meer centraal en opvallend bij de Primera vooraan in de winkel.
    Toekomstplan is dat er op meer plaatsen toeristische info te verkrijgen is. Samenwerking is het sleutelwoord.
    De centrum manager kunnen we altijd bellen op woensdag middag en vrijdag ochtend.
    Op 7 sept. a.s. zal de centrum manager de kunstmarkt openen.

Volgende vergadering is 25 september 2018.


Vergadering   : stadsraad Steenbergen,

Datum           : 17 juli 2018.
Aanvang        : 19.30 uur,
Locatie          : Vincentius zaal.
 

1. Opening en welkom!

2. Verslag en actielijst 01 mei 2018; 
    Punt 6: Asbestverwijdering, navragen bij de gemeente wat hun plan van aanpak is.

3. Mededelingen;
    -      Kernbezoek zaterdag 1 september van 9.30 - 11.30 uur.
           Locatie voetbalkantine V.V. Steenbergen?
           Wij hebben als alternatief restaurant de Watertoren aangegeven.
           Raad hoopt op meer belangstelling vanuit de bewoners.
           Wij zullen daarom de berichtgeving delen op Social Media.
    -      Jaarmarkt 7-8-9 sept. Wij huren een kraam en bemannen deze de za en zo. We maken een bemanningsrooster.
           Wij gaan tijdens de jaarmarkt een tevredenheidsonderzoek doen betreffende Steenbergen.
           ongeveer 10 vragen in enquête vorm.
           Iets ludieks moeten we nog bedenken!
    -      RPS; nieuwe centrummanager aangesteld voor 8 uur/ week.
           Hij gaat ondernemers, horeca en inwoners verbinden.
           Met als slogan; Ons Steenbergen! Hierbij ook een nieuw logo.
           Centrum manager heeft aangegeven graag langs te komen bij de Stadsraad. Hij neemt contact met ons op.
    -      Kwartje 2017. Nog steeds geen offerte van de gemeente ontvangen betreffende het Nassaubankje.
           Nieuwe lijn uitgezet via burgemeester en kunst en cultuur.
           IJsvogel. Het idee is nu om de ijsvogel toe te voegen aan de herkenningspunten in het logo 
          
(Gummaruskerk, Hervormde kerk, Watertoren en Heraut). Deze silhouetten uit staal te laten snijden en verlichten.
           1/3 subsidie (max €10.000), 2/3 zelf bekostigen. Alle uren vastleggen.
           Wij nemen contact op met de kunstenaar uit Dinteloord. Hij heeft veel ervaring met de suikerbiet van Dinteloord.
    -      Bijeenkomst raden met de burgemeester 18 juni. Verschillende punten onder de aandacht gebracht.
           De burgemeester heeft alle punten vastgelegd en zal bekijken wat hij er mee kan doen.
           Bij ons kwam het gevoel naar boven dat wij graag een keer alle leden van de andere raden samen
           willen komen om ervaringen uit te wisselen. Waardevol!   

4. Communicatie binnen de stadsraad;
          Communicatie binnen de stadsraad.
          De door de leden aangegeven speerpunten zijn besproken.
          De leidraad is ons Huishoudelijk Reglement.
   
5. PR/ Communicatie;
    -     Onze site-beheerder heeft alles omtrent de wet op de privacy, AVG, geregeld.
    -     Contact hierover gehad met de gemeente.
    -     De nieuwe website van de gemeente ziet er goed uit.
    -     Onze beheerder heeft de gemeente gevraagd of er een link op kan komen naar de stadsraad.
    -     De website van de stadsraad heeft beperkte opslag, daarom hebben wij ingestemd om deze aan te passen.
          Hierdoor ontstaan wat veranderingen d.m.v. links naar externe opslag.
    -     Leesbevestiging kan niet i.v.m. verouderde tablets. Wij gaan er van uit dat eenieder de mail ontvangt, 
          indien nodig kan dit gecheckt worden bij degene die de mail gestuurd heeft.

6. Rondvraag;
    -     zoet of zout; info en publicaties binnen gekregen via de mail.
          Gevolgen toelaten instroom zoutwater…
          Wij gaan een afspraak hierover maken met de betreffende wethouder.
          De consequenties van de keuze van de gemeente.
          Dan nemen we in hetzelfde gesprek het groen langs de snelweg mee.
    -     Esdoornstraat mist nu de verbindingspaden naar school en kerk. Lopen nu door de struiken...
          Wij maken hier melding van bij de gemeente via de app.

7. Sluiting.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vergadering    : Stadsraad Steenbergen
Datum            : 01 mei2018
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : Bij de voorzitter thuis..

 

1. Opening en welkom!


2. Verslag en actielijst 27 maart 2018;  Geen bijzonderheden.


3. Mededelingen;
               - 16 mei, bijeenkomst burgemeester en stads en dorpsraden.
                               Verzet naar maandag 18 juni om 19 uur. Zoals afgesproken
                               gaan de voorzitter en een vervangend lid voor de secretaris.
                - manifest Kleine Kernen is ingediend bij de Provincie namens de Stadsraad Steenbergen.
                -Jaarmarkt, mogelijk een kraam te huren voor €35 per dag. Dit dan voor zaterdag en zondag.
                - besteding €0,25 per inwoner 2017. Ligt bij de gemeente.
                               Wachten nog steeds op een offerte. Weer mailen!
                - Overleg RPS , er is door de voorzitter van RPS een overleg gevraagd met de Stadsraad.                                                         
                               Niets meer vernomen... Zowel dan bekijken wij wie er naar toe gaan.
                - Fort Henricus; nog een idee? Lever het dan in!
              - 4 mei,  Dodenherdenking vanuit de Gummaruskerk naar Monument dan naar begraafplaats.
                               Voorzitter zal aanwezig zijn. Iedereen die wil/ kan is welkom!


4. Onderzoek ouderen 70 plus; Vanwege reorganisatie kijken wie waar mee bezig gaat.


5. Kunstwerk Ijsvogel; ambassadeur van Steenbergen!
               Een van onze leden heeft contact opgenomen met de tekenaar/maker. Krijgt vervolg!


6. Asbestverwijdering; Gemeente neemt dit op zich. Asbest dak , dan geen schone grond verklaring.
               In 2024 zou al het asbest weg moeten zijn.
               Waarom nu pas inventarisatie? Hoe staat de Gemeente erin? Werkplan? Hoe lang gaat dit duren?


7. PR/Communicatie;
               Wet op de privacy. Goede reactie hierop met schrijven door onze Website beheerder!   
             Via mail en Site van de Stadsraad.


8. Rondvraag;
               - site van de gemeente: veel beter! Koppeling?
               - hoe ver is de gemeente met AVG?: Vraag is gesteld.
               - afval is een dataproject, dus data controle
                               Begroting Sita vooraf: €140.000
                               Laagste aanbesteding: €181.000!
                               €41.000 te laag begroot.
                - politieke info: Hoe lopen procedures? Opvragen via griffier.
                - BOA komt 25 september 2018:  als gastspreker.
                - onderlinge communicatie Stadsraadleden.
                               Hoe kunnen wij dit verbeteren?

 

9. Sluiting.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering    : Stadsraad Steenbergen
Datum            : 20 februari 2018
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

VERSLAG

1.    Opening

2.    Welkom en presentatie jongerenwerkers.
       De jongerenwerkers zijn de twee ambulant jongerenwerkers voor de hele gemeente Steenbergen.
       Zij richten zich op jongeren tot 24 jaar in drie leefmilieus: thuis, school/werk (meestal tot 16 jaar)
       en vrije tijd (meestal vanaf 16 jaar).
       Prioriteit is vastgesteld om zo min mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken.
       De gemeente bepaalt welke taken uitgevoerd moeten worden.
       Elke kern heeft ongeveer twee groepen jongeren (15-20 personen) die min of meer overlast of problemen veroorzaken.
       De signalen en informatie komt voornamelijk van de politie, politiek, school, dorpsraden en omgeving/burgers.
       Doel van het straathoekwerk is om een relatie met de jongeren op te bouwen om tot enig resultaat te komen.    
       Jongerenwerkers zijn vaak makkelijker aanspreekbaar (vertrouwensband en laagdrempelig werken) dan ouders of school.
       Men levert maatwerk zowel individueel als groepsgericht. Ze proberen individuen los te weken
       van de groep en het groepsgedrag.
       Zo nodig verwijzen ze door naar de zorg zoals CJG of Novadic Kentron (verslavingszorg).
       75% van de jongeren wil wel meewerken,
       boodschap is vaak je mag hier zijn maar veroorzaak geen overlast (geluid, afval, auto’s/brommers).
       Soms helpt het om gedragsverandering te bewerkstelligen door een beloning in het vooruitzicht te stellen zoals bijvoorbeeld
       een graffiti-expositie te organiseren.
       In de stad Steenbergen zijn niet echt meer vaste (probleem) groepen, de samenstelling wisselt.
       Hotspots zijn nog steeds het park en parkeerplaats Knotwilg en Cromwiel.
       De jongerenwerkers hebben een groot netwerk en geven ook voorlichting aan ouders.
       Budget was tot nu toe toereikend maar er moet nu geïnvesteerd worden in het jeugdhonk.
       Dit heeft een opknapbeurt nodig en moet een beter imago krijgen. Er wordt daar momenteel niet bereikt wat ze zouden willen.
       Het honk is door de week open van 18-21 u, woensdag van 14-21 u. Willen voor alle leeftijden programma aanbieden
       maar daar is te weinig tijd en middelen voor.
       Er zou in ieder geval internet moeten komen en een afdak.
       Verder beschikt het jongerenwerk sinds kort over een mobiele JOP: een bus die in alle kernen komt.
       Momenteel is de buitenkant opgeknapt samen met het Ravelijn binnen een project, de binnenkant is het volgende project.
       Wat kunnen we voor elkaar betekenen? De krachten bundelen voor een accommodatie, onderhoud of een ander project.
       Er zijn ideeën genoeg ook onder de jongeren.
       Ze willen wel een kartrekker die dit oppakt. Stadsraad wil meedenken en werken over/aan mogelijkheden in de toekomst.

3.    Welkom en presentatie opvolgster Toekomst van Brabant:
       Ze is de opvolgster van haar collega voor het project ‘Toekomst van Brabant’.
       Ze is tot en met augustus werkzaam bij de gemeente voor dit beleidsgebied.
       Hiervoor heeft ze in Eindhoven en in Bergen op Zoom haar trainee-ship gelopen.
       De leden stellen zich aan haar voor en we geven onze visie op de communicatie met de gemeente.
       Dit is zeker verbeterd in vergelijking met de eerste jaren maar kan ons inziens nog verbeteren.
       Voor het kerngericht werken richt zij zich voornamelijk op de kwartiermaker en het burgerpanel.
       Het plan van aanpak voor het kerngericht werken wordt tijdens de raadvergadering van 22 februari (zo goed als zeker) vastgesteld,
       maar over de uitvoering gaan en blijven we in gesprek met de gemeente.

4.    Verslag en actielijst vergadering 16 januari 2018
       Het verslag word goedgekeurd en vastgesteld.

5.    Mededelingen
-      Expeditie Nassau
       Volgende bijeenkomst 7 maart 12.30-17.00 uur. Wie mee wil graag doorgeven aan voorzitter.
-      Op de meeste vragen aan de wethouder is antwoord gegeven. Er zijn nog enkele vragen blijven liggen.
       We vragen een overleg aan met de wethouder.
-      Besteding ’kwartje’
       Er is nog geen reactie van de gemeente, de voorzitter stuurt een reminder.

6.    Kunstwerk
      We zijn enthousiast over het ontwerp van de ijsvogel. Er is nog geen prijsopgave en nog geen duidelijkheid over de afmeting.
      Wanneer dit bekend is wordt het doorgestuurd.

7.    PR/Communicatie
       Het contactformulier op de site is verwijderd en de contactgegevens zijn aangepast.
       Telefoonnummers van de leden worden in verband met privacy niet vermeld.
 
8.    Rondvraag
-      Openbare toiletten: alleen bij de haven maar daar moet je de sleutel voor halen bij de havenmeester die er niet altijd is.
       Winkeliers zouden een toilet ter beschikking moeten stellen of een openbaar toilet op andere locatie. Dit punt komt terug.
-      De gemeentesite werkt nog niet naar behoren wordt opgemerkt. Onderwerpen zijn moeilijk of niet te vinden.
       Is er een welkomstpakket voor nieuwe inwoners? Daar zouden we een folder van de stadsraad in kunnen doen. We vragen dit na.
-      De websitebeheerder vraagt of wij er aan denken om eventuele stukken aan te leveren voor de site.
       Op de website wordt het woord “leden” vervangen voor “bestuursleden”.
-      Twee leden zijn bij een advocaat geweest en hebben een prettig gesprek gehad.
       Verschil tussen stichting en vereniging: stichting kent andere besluitvorming.
       Het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) is officieel beslissingsbevoegd/mogen mandaten verstrekken.
       In de praktijk verloopt alles in onderling overleg.
-      Maandag 26 februari uitnodiging bijeenkomst over veiligheid. Een of twee leden gaan er naar toe.
-      Idee: hang een plattegrond van wijk Zuid op bij de Jumbo met de plannen.
       Ook het webadres van de stadsraad erbij voor eventuele vragen/reacties.
-      Markt open of dicht voor verkeer? De stadsraad gaat die vraag stellen via Facebook om meningen te peilen en argumenten te horen.
-      Is onderzoek verkeerssituatie wel onafhankelijk? Hierover neemt een lid contact op met de voorzitter van die werkgroep.
-      12 mrt Fort Henricus
-      13 mrt Hart van de stad
-      26 mrt Bevrijdingsfeest 2019

Volgende vergadering is 27 maart
    Gasten: Vrijwilligster over het Odensehuis en collega vrijwilligster over dementie.
                Kernwethouder (afscheidsvergadering).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vergadering      : Stadsraad Steenbergen

Datum                  : 16 januari 2018

Tijdstip                 : 19.30 uur

Locatie                 : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

VERSLAG.

  1. Opening
  2. Welkom aan de kernwethouder en energieambassadeurs
  3. Presentatie energieambassadeurs Jos Bolders en Kees van Vugt

De ambassadeurs zijn nu circa drie jaar bezig in Steenbergen onder de coöperatie Energie Brabantse Wal. Ze zijn verenigd in het regionaal energieloket. De ambassadeurs kunnen voorlichting en tips geven over energiebesparende maatregelen. Het uitgangspunt is om krachten van onderaf te bundelen om zo invloed op de politiek te kunnen uitoefenen. Circa de helft van de afspraken heeft geleid tot diverse stappen van inwoners van bewustwording tot concrete acties om te besparen. Op de vraag van een van de leden aangaande overproductie van eigen energie wordt gesteld dat dit nu (nog) geld kost, dus advies om niet meer energie te produceren dan dat je verbruikt.

De ambassadeurs vragen of ze aan kunnen sluiten bij activiteiten van de stadsraad en daar hun PR voeren. Momenteel hebben we geen activiteiten waar dit mogelijk zou zijn, en we spreken af dat we elkaar zullen informeren over mogelijke (gezamenlijke) activiteiten. Het idee wordt geopperd om per wijk een presentatie van diverse instanties/organisaties te organiseren, met wijkteams, buurtpreventie etc. Op dit idee komen we later terug.

De wethouder vult aan dat de gemeente beleid maakt voor (grootschalige) energieprojecten, in samenspraak met de regionale energiestrategie groep. We krijgen een uitnodiging voor de vervolgafspraak.

  1. Verslag en actielijst vergadering 12 december 2017

Het verslag wordt vastgesteld.

  1. Mededelingen:

-         Hart voor de stad

Tijdens de raadsvergadering van december werd het plan gepresenteerd. De stadsraad heeft nooit een terugkoppeling ontvangen vanuit de werkgroep hierover en stond dus voor een voldongen feit. De ondernemersbijeenkomst met de Rabobank was door RPS opgezet. De RPS vond de uitvoering van Hart voor de stad te snel gaan en daarom is besloten om eerst twee jaar met een centrummanager aan de slag te gaan. Een van zijn taken is om horeca en retail bij elkaar te brengen, het vertrouwen in elkaar terug te winnen en iedereen te enthousiasmeren. Daarna met het onderhoudsplan aan de slag. Groenvoorziening (onze focus) wordt in het reguliere groenplan meengenomen. Het verkeerscirculatieplan wordt apart besproken en het centrumplan komt in februari in de oordeelvormende raadsvergadering terug. Mw. Vos koppelt dit onderdeel aan ons terug.We willen benadrukken dat de ondernemers niet de eigenaren van het centrum zijn maar ook gebruikers net zoals het (winkelend) publiek!

-        Besteding kwartje 2017

We hebben nog geen prijsopgave ontvangen.

-        Expeditie Nassau

Medewerker heeft met de voorzitter geïnventariseerd welke inbreng de stadsraad kan bieden in de drie projecten. Binnenkort volgende vergadering.

-        Kerngericht werken: verslag december

Het verslag is ontvangen. De vraag is waar we als stadsraad aan willen (mee) werken. We komen hier later op terug om een keuze te maken. Volgende bijeenkomst op 5 maart van 19.00 – 21.00 uur in het stadskantoor van de gemeente Steenbergen.

-        Bijeenkomst kleine kernen

Het vorige overleg is door omstandigheden niet bezocht. Volgend overleg is 6 februari waar twee leden naar toe zullen gaan.

-        Brief naar college n.a.v. reactie op onze punten kernbezoek

De brief wordt akkoord bevonden en kan verstuurd worden en we vragen om een afspraak met de wethouders.

 

  1. Kunstwerk

Ons idee is de ijsvogel als beeldmerk van Steenbergen. Twee derde van de kosten zijn voor ons, een derde subsidie. Wel nog dit jaar aanvragen bij de gemeente. We gaan sponsoren zoeken.

Het park zou een mooie plaats zijn, maar we moeten de concrete plannen voor het park afwachten.

 

  1. PR/Communicatie

De webbeheerder heeft ons e-mailadres op de site geplaatst, deze was nergens zichtbaar. Het contactformulier komt te vervallen omdat hier geen gebruik van wordt gemaakt.

Omdat we niet al onze persoonlijke gegevens bij de gemeente geregistreerd willen hebben is met de medewerker van de gemeente gecommuniceerd dat mail via info@stadsraadsteenbergen verstuurd wordt en de beheerder zorg draagt voor verdere verspreiding. Als je zelf je e-mailadres wilt gebruiken is dat eigen keuze/verantwoording.

De beheerder verzoekt om (lange) mails niet steeds te replyen maar een nieuwe mail op te stellen in verband met leesbaarheid.

 

  1. Rondvraag

-        Is er behoefte/interesse in een cursus politieke oriëntatie? Een van de leden vraagt informatie op.

-        Naar aanleiding van de schaderapporten van Oud en Nieuw besluiten sommige gemeentes om een vuurwerkverbod in te stellen. Hoe staat de stadsraad hier tegenover? De wethouder geeft aan dat dit nog geen bespreekpunt binnen de gemeente is.

-        De wethouder komt op 27 maart voor de laatste keer op onze vergadering (met gebak!).

 

  1. Sluiting

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------