Bijeenkomsten 2019:

15 januari: Marina Fidder, projectleider kerngericht werken.
19 februari:
19 maart:
23 april:
21 mei:
25 juni:
30 juli: Gaat niet door i.v.m. vakantie.
20 augustus:
24 september:
29 oktober:
03 december:                                                                                                                                                                                                         


Vergadering    : stadsraad Steenbergen
Datum            : 3 december 2019
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : Vincentiuszaal

VERSLAG

1.  Opening, welkom aan de kern coördinator:
     Na het bespreken van de lopende punten voor de kern coördinator halen we punten uit de rondvraag
     naar voren die we met haar willen bespreken zodat ze daarna de vergadering kan verlaten.

2.  Verslag en actielijst 29-10-2019:
     Het verslag en actielijst worden goedgekeurd en vastgesteld.

3.  Mededelingen/korte bespreekpunten:
     - Kunstwerk rotonde: om het ‘gat’ in de begroting te dichten worden er diverse acties georganiseerd:
       door omstandigheden staan we niet op de Kerstmarkt in de Gummarus en de verkoop van kaarten start op
       een ander moment; we hangen een wens in de wensboom van de Lions; statiegeldactie bij AH (week 9-12)
       en mogelijk Jumbo. Op 12 december is de uitreiking bijdrage uit coöperatiefonds van de Rabobank.
       Twee leden gaan hiernaartoe.
     - Hondenspeelterrein: in december gaat de adviesnota naar het college die dan een keuze maakt.
     - Steenbergen 750 jaar: dit punt komt terug in het nieuwe jaar en tijdens nieuwjaarstoespraak burgemeester.
     - GVVP: er zijn diverse meldingen van inwoners omgeving B. van Loonstraat binnen gekomen.
       Het voorstel is om een brief op te stellen waarin we adviseren de koppen bij elkaar te steken en alle stromingen
       te clusteren en deze bij de contactpersoon van de actiegroep te leggen. Tevens aansluiting zoeken bij de werksessies gemeente.
       Er komt een overkoepelende visie voor 2040 en een aantal quickwins voor de kortere termijn.
       Elke twee weken staat er informatie op de gemeentepagina, er moet nog duidelijker gecommuniceerd
       worden vanuit de gemeente wat wel en niet gerealiseerd kan worden.
     - Bijeenkomst dementievriendelijke gemeente 20-11-19: twee leden zijn hier geweest,
       een interessante bijeenkomst met mooie plannen en initiatieven.
       Belangrijk is dat er gekeken wordt naar wat iemand nog wél kan i.p.v. wat niet meer gaat en daarop inspelen.
       Verder aandacht blijven vestigen op dementie, de boodschap blijven herhalen.
       De klant wil 1 plaats/aanspreekpunt waar men terecht kan met vragen, gebundelde informatie.
       Samenwerking tussen partijen is al goed, maar kan altijd beter.
       De praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk Molenweg neemt contact op met 75-plussers en kijkt waar zij op in
       kan spelen qua advies en ondersteuning. Het verslag van de bijeenkomst moet nog komen.
     - Sluiting bibliotheek locatie Blauwstraat: er is een brief ontvangen van een verontruste inwoner.
       De vragen zijn doorgespeeld naar de gemeente.
       Het convenant met de twee bibliotheken is pas getekend en er het is de bedoeling dat er een andere locatie komt
       voor de ‘volwassenenbieb’ en alle taalactiviteiten. Voor de jeugd zal de uitleen (en andere activiteiten) op de scholen plaatsvinden.

4.  2020: functies binnen stadsraad, werving nieuwe leden, vergaderdata:
     Volgens het huisreglement treden alle leden van het bestuur van de stadsraad na vier jaar af en kunnen zij zich voor een
     nieuwe periode van vier jaar kandidaat stellen.
     Voorzitter wil in 2020 haar functie overdragen ook om andere leden een kans te geven binnen het DB.
     Het liefst volgend jaar iemand mee laten draaien om in te werken. De functie kan ook door twee personen uitgevoerd worden.
     Diegene die het rotondekunstwerk verzorgd blijft tot einde kunstwerkproject.
     Een aspirantlid wordt verwelkomd als nieuw lid!
     Binnenkort media-aandacht voor nieuwe logo en gelijk wervingsactie nieuwe leden starten.
     Iedereen ook in eigen omgeving kijken of je mensen weet die mogelijk interesse hebben in voorzitterschap en als lid, doorgeven aan Leontine.

5.  Nieuwe plannen milieustraat:
     Hoe kunnen wij hierop inspringen om niet achter de feiten aan te lopen? Vragen verzamelen en naar gemeente sturen.
 
6.  Nieuw logo, voorstel uitingen:
     Hiet nieuwe briefpapier en visitekaartjes worden uitgedeeld, iedereen is enthousiast!
     Hij probeert definitieve versie zo snel mogelijk klaar te hebben (voor de Kerstmarkt zijn de kaarten klaar).
 
7.  PR/communicatie:
     De website wordt geschoond en wordt t.z.t. verder aangepast.

8.  Rondvraag:
     Punt 1: Verzilting Volkerak/Zoommeer gaat voorlopig niet door.
     Punt 2: terugblik kernbezoek: is mail alleen voor de voorzitter dorpsraad Dinteloord bedoeld?
                 Ons lid neemt het ‘ontwerp van de visie energie en ruimte’ door en stuurt een reactie naar ons waar we op kunnen schieten.
     Punt 3: beschrijving kernbezoek m.b.t. bomen klopt niet, er is een reactie en advies gemaakt, bomenbeleid is erg gewenst.
                 Er wordt een brief naar de gemeente gestuurd.
                 Oldtimerclub heeft gesprek met de gemeente gehad over Zuidwaterlinietoertocht op 25 april 2020.
                 Steenbergen zal eindpunt tocht zijn en de auto’s worden op de markt gestald.
                 Er zullen ook boten aan mee doen. Iemand van de organisatie wil op stadsraadvergadering hierover komen vertellen,
                 voor 18 februari uitnodigen.
     Punt 4: Stadlander kan misschien toch iets doen via buurtcultuurfonds (en burgerparticipatie) voor kunstwerk.
     Punt 5: Op 9 december Alzheimer café en beeldvormende vergadering armoedebeleid, wie wil mee?
     Punt 6: Nieuwe verlichting stad gaat pas laat aan,  er wordt contact op genomen met de centrummanager of het eerder kan, wel om 23.00 uur uit.

9.  Sluiting met drankje en hapje!!
     Wij wensen jullie hele mooie feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!


Vergadering    : stadsraad Steenbergen
Datum            : 29 oktober 2019
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : Bij lid thuis.

VERSLAG

1.  Opening, welkom aan de kern-coördinator.
     Mededelingen van coördinator:
     -  Fietspad naar Halsteren is niet van de gemeente, waar de houten palen stoppen eindigt de gemeentegrens.
        Er wordt nagevraagd wie verantwoordelijk is.
     -  Het onderhoud van de drie rotondes staat nog onder contract en wordt aangepakt.
     -  Bezwaarschrift legeskosten: er komt binnen twee weken een uitspraak.
     -  Het ‘kwartje’ 2019 komt er aan, 2018 nog niet bekend.
     -  BTW-verhaal wordt verder uitgezocht en daarna een afspraak met elkaar maken.

2.  Verslag en actielijst 24-09-2019:
     Het verslag en actielijst worden goedgekeurd en vastgesteld.

3.  Mededelingen/korte bespreekpunten:
     -  SVZ kunstwerk rotonde (fundering, PR, ludieke actie, Kerstmarkt):
        ANWB paal staat er nog, er is vertraging opgelopen. Elektra wordt door gemeente geregeld.
        6 Palen zitten 3 meter diep in de grond. Idee om in het stukje lege pijp een tijdscapsule te
        stoppen b.v. vijf euro voor een boodschap of ander idee om geld op te halen: nadenken en doorgeven aan de voorzitter.
        Er komt een vervolginterview met de makers van het kunstwerk in de Steenbergse Courant. Ook met SLOS is een afspraak gemaakt.
        Aan Lions gevraagd om een plekje tijdens kerstmarkt (15 december) met info net zoals met kunstmarkt.
        Idee om kaart te laten maken voor verspreiden of verkoop 1 euro per stuk met op achterkant rekeningnummer voor donaties.
        500 stuks voor circa 50 euro via drukwerkdeal.
        Een ondernemer gaat kijken naar verlichting. 
     -  SVZ maquette Steenbergen jaren ’60:
        Nog geen plek gevonden bij de gemeente. Men is nog zoekende voor een plaats. Ideeën: bij Hema, Onze Stede, Arcadia, Tilleborch.
     -  SVZ parkeerplaatsen Jumbo:
        Nog geen nieuws,  gegevens worden uit de notulen op de site gehaald.
     -  SVZ GVVP:
        Alle betrokken partijen waren aanwezig en adhv thema’s werden zaken op papier gezet.
        Complimenten over het stuk aan de schrijver vanuit de gemeente!
        Het bureau wat de Burg. van Loonstraat heeft ‘ontworpen’ (Kragten) doet nu het onderzoek, dus geen onafhankelijke partij!
        Ze zitten nu nog niet op de inhoud, horen alleen de betrokken partijen voor de visie, dan volgt beleid en dan pas uitvoeringsplan.
        Alleen de quickwins gaan op korte termijn uitgevoerd worden. Er wordt nog een vrije inloop voor bewoners georganiseerd en men gaat de wijk in.
        Er wordt op brief inwoner over GVVP gereageerd.
     -  SVZ hondenspeelterrein:
        Er is weerstand van een omwonende en van volkstuineigenaren. Er is contact met de omwonende geweest, deze blijft bij zijn standpunt.
        Initiatiefnemers zijn de moed een beetje kwijt. Andere locaties worden verder bekeken.
     -  geluidsoverlast centrum, wat doet de gemeente met klachten?
        Er is geen melding binnen gekomen bij de gemeente, Twee leden gaan nog een keer langs bij de melder om te horen hoe het
        is gegaan en geven het door aan gemeente. Vaak wordt de melding genoteerd bij de vergunning zodat de volgende keer er direct
        iets aan gedaan kan worden.
     -  handhaving parkeren Kaaistraat i.v.m. overlast
        Boa’s zijn verantwoordelijk maar doen niet veel volgens onze informatie. De kern-coördinator en centrum-maneger gaan er langs om te informeren.

4.  Kernbezoek 28 september:
     De zieke Esdoorns hebben roetschors, mensen kunnen longproblemen krijgen als ze de bomen weghalen. Er is nu geen boombeleid en
     snoeiplan bij gemeente, dat moet nog komen. Er komt een extra medewerker op de afdeling.
     Platanen (Kerkstraat) gaan weg waarbij gelijk het stratenplan wordt aangepakt.
     Dit kan consequenties hebben in verband met wateroverlast.
     Verder is er aandacht geweest voor de vissteigers, het vuile water en situatie Rietveen. Gemeenteraad maakt prioriteitenlijst,
     deze lijst komt nog ter sprake en kan e.v.t. aangevuld worden.

5.  Arbeidsmigranten:
     Graag notities doorlezen en reacties verzamelen. De reacties worden verzamelt alle input en worden doorgestuurd naar de gemeente.

6.  Dementievriendelijke gemeente (DVG): gesprek met vrijwilligster en twee leden van de stadsraad op 22-10.
     Een lid van de stadsraad gaat waarschijnlijk in de werkgroep DVG, Enkele leden gaan naar bijeenkomst (toekomstsessie DVG)
     op 20 november op het gemeentehuis. Het Odensehuis komt misschien toch in Steenbergen.

7.  Steenbergen 750 jaar: bijdrage stadsraad.
     In 2022 bestaat Steenbergen 750 jaar en de gemeente Steenbergen 25 jaar. We willen meewerken maar vragen ons af wat
     er met Expeditie Nassau is gedaan. Dit was een mooi project en sluit heel goed aan bij 750 jaar Steenbergen.
     Iemand anders heeft het levensboek over genomen maar de rest ligt in de kast?
     Kern-coördinator gaat hier intern naar kijken wat er mee gedaan kan worden. Wie is de eigenaar van het feest, de gemeente of de inwoners?
     Voorstel om in januari bericht/oproep in de media te zetten om mensen te enthousiasmeren om met initiatieven te komen.

8.  Nieuw logo, voorstel uitingen:
     Wordt doorgeschoven naar volgende bijeenkomst.

9.  PR/communicatie:
     Geen mededelingen.

10.  Rondvraag:
     -  Werkgroep stadspark wil op korte termijn iets doen, wij hebben er niets over gehoord, er is geen contact met initiatiefnemers en de stadsraad.
     -  : de Joosse heeft een erg breed terras waardoor er weinig stoep overblijft, mag dit? Wordt uitgezocht.
     -  : trap gemeentehuis (verzoek om leuning en licht): wordt gekeken wat er aan gedaan kan worden.
     -  : er is nog geen evenementen-jaaragenda, coördinator kan al wel wat data doorgeven van geplande activiteiten.
     -  Wensboom Lions: vragen om donatie te doen voor kunstwerk rotonde en wens in boom hangen.
     -  : Zonder Zeil was (weer!) dicht met bietentocht, kan de gemeente hier iets aan doen? Dit gaat overlegd worden met centrum-maneger. 
     -  Onveilige situatie bij toegang bij/naar haven, er is iemand gevallen. Dit wordt verder onderzocht.
     -  Koffiemuseum wil bekendheid bij VVV en geeft als tip dat er bij trekpleisters zoals b.v. Beneden Sas en
        bij VVV zelf (Tourist Information) ook informatie in het Engels komt te staan.
     -  Blokken bij Rietveen zouden als proef een half jaar staan, wat gaat er gebeuren nu deze termijn verstreken is? Dit wordt nagevraagd.

11.  Sluiting.


Vergadering    : Stadsraad Steenbergen
Datum            : 24 september 2019
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : Vincentiuszaal, Gummaruskerk


VERSLAG

1.  Opening.
      Welkom aan communicatie en beleidsmedewerker gemeente Steenbergen..
     Beleidsmedewerker stelt zich voor, hij is sinds een half jaar beleidsmedewerker openbare ruimtes en houdt zich onder andere bezig met
     projecten en uitbreidingsplannen.
     Hij vraagt om advies van de stadsraad over een mogelijk project in Zuid, en vraagt naar de uitkomsten van onze enquête die we in
     Zuid hebben gehouden afgelopen augustus.
     Hij houdt ons op de hoogte over het verdere verloop.

2.  Verslag en actielijst 20-08-2019.
     Verslag wordt goedgekeurd met dank aan notuliste die deze keer het verslag heeft gemaakt met excuses voor de late toezending.

3.  Mededelingen/korte bespreekpunten.
    - Maquette Steenbergen jaren ’60: deze (grote) maquette heeft op diverse plaatsen gestaan, en staat nu in de kerk van de Heen.
       Echter daar moet hij weg in verband met plaatsgebrek bij komende activiteiten. Heeft de gemeente plaats voor (tijdelijke) opslag?
       Het idee was om een permanente plaats in de hal van het gemeentehuis te bewerkstelligen maar daar wordt komend jaar verbouwd.
       Ideeën voor plaatsing zijn oude Stadhuis,
       kerk Welberg, Onze Stede, Cromwiel, verzonken in een tafel. Er wordt geinformeert naar opslagmogelijkheid binnen gemeente.
     - Windmolensbeleid: de vraag wordt gesteld of wij de actiegroep van Dinteloord moeten steunen.
       Ons ‘beleid’ is dat we niet zelf aanbieden om belangengroepen te ondersteunen
       maar als wij benaderd worden bekijken we of we al dan niet onze steun aanbieden of betuigen.
       In dit geval lijkt de race al gelopen en zouden we hooguit een steunbetuiging kunnen sturen.
       Er wordt geinformeert bij de voorzitter dorpsraad Dinteloord wat hun plannen verder zijn en of wij nog in iets bij kunnen dragen.
     - GVVP vergadering 4 sep.: communicatie adviseur gemeente vraagt of een stadsraad-lid wil deelnemen in de werkgroep,
       Een lid geeft aan dit te willen.
       Verder zou ze graag iemand uit een andere hoek in de werkgroep zien en ze vraagt of wij suggesties hebben.
       Er is een visiedocument voor de hele looptijd van het plan en een uitvoeringsdocument ook voor de kortere termijn (Quick win).
     - Arbeidsmigranten: het visiedocument is openbaar, zie gemeentesite.
     - Jaarmarkt: ons plan om met een ‘zeemeermin’ en foto van kunstwerk bezoekers op de foto te laten gaan kon geen doorgang vinden bij
       gebrek aan geschikte attributen.
       De foto van het kunstwerk-ontwerp is daarom in de Gummarus opgehangen en een kunstenaar heeft veel uitleg gegeven aan bezoekers,
       waarvoor onze dank.
       Volgend jaar eerder beginnen met plannen en organiseren als we iets willen doen.
       Het was opvallend hoeveel afval er op de markt lag zondag, geen visitekaartje tijdens de jaarmarkt!
     - Hondenspeelterrein: er zijn bezwaren vanuit de buurt gekomen waardoor er vertraging is opgelopen.
       Er volgt een gesprek met initiatiefnemers, gebruikers volkstuinen, bezwaarmakers en gemeente om naar oplossingen te zoeken.
     - Rattenoverlast in Steenbergen: Er wordt geadviseerd om overlast te blijven melden bij de gemeente, hoe meer meldingen hoe sneller
       er mee aan de slag wordt gegaan. Mensen veroorzaken vaak zelf de overlast door etensresten buiten te gooien.
     - Ontmoeting Stadsraad  inwoners Steenbergen Zuid: Er wordt gevraagd wat we met output doen.
       Output wordt verzameld en uitgewerkt in een document wat we met de gemeente zullen delen.
       Werkzaamheden Zuid: na fase 3 (start 30-9) gaat de Oudlandsestraat op de schop. Het hek om het ‘hertenkamp’ komt nog terug.
       Wat in de enquête o.a. veel terugkwam was de onvrede over onkruid/groenbestrijding.
       Er komt nog een evaluatie over het ‘verbranden’ van het groen.
       Sommige werkzaamheden in Zuid zijn nog niet helemaal afgerond waardoor er nog veel onkruid verwijderd moet worden.
     - Toekomstvisie 2040, 17 september Gummaruskerk: er waren weinig inwoners aanwezig, de uitkomsten keuzes uit de
       4 scenario’s worden geïnventariseerd, hierna volgt nog een vragenronde.

4.  Schema Kernbezoek 28 september.
     Wie aanwezig?
     Er is iemand aanwezig ivm bomen/groenvoorziening, enkele andere leden zullen onder voorbehoud aanwezig zijn.
     Het kernbezoek wordt ook op Facebook aangekondigd.

5.  Nieuw Logo.
     Unaniem wordt voor het eerste ontwerp gekozen. We vinden het ontwerp erg mooi en symboliseert onze doelstelling.
     Het wordt verder uitgewerkt en er worden voorbeelden gemaakt voor overige uitingen zoals briefpapier, visitekaartjes en site.

6.  PR/communicatie.
     Er is een foto van een stadsraad lid gevraagd voor de website. De website wordt de komende tijd vernieuwd.
     Voortaan worden er weer twee versies van de notulen gemaakt, een met namen voor archief en een zonder voor de website.
     Notulen blijven twee jaar op website staan.

7.  Rondvraag.
     -  vind dat de geplande te bouwen studio’s te duur zijn voor starters/jongeren. Er bestaat altijd een mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen.
        Op de Halsterseweg naar Lepelstraat hangt er veel groen over het fietspad waardoor het pad erg smal wordt.
        Er gaat gekeken worden of het gemeente- of provincieterrein is.
     -  heeft een aantal meldingen en zaken die ze via de gemeente-app zal indienen.
     -  17 oktober gaan de palen de grond in op de rotonde, daarna gaan de ‘groenmannen’ aan de slag. De aannemer moet zorgen voor de
        veiligheid tijdens deze werkzaamheden.
        Er blijkt geen stroom te lopen naar de paal op rotonde (klikmelding), hierover gaat contact gezocht worden met de gemeente.
        70 % van de begroting is al bereikt door o.a. sponsorgelden!
        Mochten er nog mensen mogelijke sponsoren weten dan graag doorgeven aan diegene die daar mee bezig zijn.
     -  Er zijn Ideeën ontstaan een kunstwerk (meermin) te realiseren.
       750 jaar bestaan Steenbergen, en 25 jaar gemeente Steenbergen worden gevierd in 2022.
       Er wordt gevraagd of de stadsraad hier aan mee wil werken en zo ja op welke manier.
       We komen hier op terug. De stuurgroep bestaat uit de burgemeester en een gemeente medewerker.
       We zien graag een vervolg op Expeditie Nassau en horen graag of hier nog iets mee gedaan gaat worden.
     -  Er wordt van brief Stadlander-visie over wonen in Steenbergen uitgedeeld die naar de gemeente is verstuurd.
     -  De drie rotondes die door een hoveniersbedrijf bijgehouden horen te worden zien er niet uit. Hiervoor blijkt al aandacht te zijn en er gaat aan gewerkt worden.

8.  Sluiting.


Vergadering    : Stadsraad Steenbergen.
Datum            : 20 augustus 2019.
Tijdstip           : 19.30 uur.
Locatie           : Vincentiuszaal.

VERSLAG

1.  Opening.

2.  Verslag en actielijst vergadering juni 2019.
     Notulen en actielijst worden goedgekeurd en vastgesteld.

3.  Mededelingen.
     - Arbeidsmigranten
       Contactpersoon van Arbeidsmigratie (publiek maatwerk). Heeft beleidsstuk is aangeboden aan de raad. Wordt vervolgd.
     - GVVP
       Document, inventarisatie knelpunten met mogelijke oplossingen, is aangeboden aan de raad. Op 4 sept. a.s. in oordeelsvormende zal een
       stadsraadslid inspreken.
     - Steenbergen 2040
       Een tijdje terug is er door Future Consult samen met medewerkers van de gemeente Steenbergen  informatie opgehaald door inwoners te bevragen,
       onderzoek te doen en projecten en kennis te verbinden. Hier zijn 4 toekomstscenario’s uit naar voren gekomen die een visie geven over de focus van
       de gemeente Steenbergen richting 2040. Uit deze 4 scenario’s moet een favoriet gekozen worden. Daarom vindt er een Toekomst-café plaats
       op 17 sept a.s. 19.30- 21.30 in Gummaruskerk voor alle belangstellenden.
     - Ontmoeting in Zuid 28 aug. a.s. Een 4 tal stadsraadleden zal bij de Jumbo vragen stellen aan inwoners Zuid.
       Er wordt in media aandacht aan gegeven.
     - Kunstwerk en sponsoring
       Verzoek naar de gemeente gestuurd of wij de fundering mogen plaatsen ivm de aanplanting in oktober
     - Hondenspeelterrein
       Positieve ontwikkeling aan de Krommeweg. Mooi op te nemen in kernbezoek 28 sept.
     - Aanvraag BTW
       Dit lukt niet omdat Stadsraad geen bedrijf is en er niets verkocht wordt.
     - Bijeenkomst met rekenkamer 3 juli, is goed verlopen.

4.  Punten kernbezoek.
     Via FB stadsraad zijn er geen reacties gekomen. Ook bij gemeente nog geen reactie van inwoners.
     Stadsraad heeft wel een aantal punten die besproken kunnen worden.


5.  Jaarmarkt.
     Mogelijkheden besproken. Een aantal leden gaan zich verdiepen. 

6.  Nieuw logo stadsraad
     Aspirant lid heeft 3 verschillende logo’s gepresenteerd en deze worden naar de leden doorgestuurd via mail.
     Volgende vergadering wordt besluit genomen. De keuze gaat uitgewerkt worden...Geef je keuze door.
 
7.  PR/Communicatie.
     Geen bijzonderheden.

8.  Rondvraag.
     - Een aantal busverbindingen in Steenbergen zijn veranderd. De gemeenten Steenbergen, BoZ en (Roosendaal) zijn hierover in gesprek met Arriva.
       Dit onderwerp onder de aandacht houden.
     - Verzilting Volkerak. Leontine wisselt contactgegevens uit onder contactpersonen.

9.  Sluiting.


Vergadering    : Stadsraad Steenbergen
Datum            : 25 juni 2019
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : Bij een lid thuis.


VERSLAG

1.  Opening.


2.  Verslag en actielijst vergadering 21 mei 2019:
     Notulen en actielijst worden goedgekeurd en vastgesteld.


3.  Mededelingen:
     ⦁ Steenbergen 2040
       Was interessant, veel inventariseren, nu nog in kaart brengen en daadwerkelijk uitvoeren. Wie coördineert en bepaalt wat er mee gebeurt?
       Er zijn vier scenario’s waar gemeente mee verder gaat. Wij kunnen onze punten nog aanleveren.
     ⦁ Arbeidsmigranten
       Er komt een gesprek met een medewerker van de gemeente op 8 juli met drie leden van de stadsraad.
       Reacties op het stuk het liefst deze week nog naar betreffende stadsraadslid sturen.
     ⦁ GVVP
       Het betreffende stadsraadslid heeft een concept stuk geschreven, graag reacties hierop.
     ⦁ Ontmoeting in de wijk: 8 juni (Zuid) vervallen i.v.m. weersomstandigheden, nieuwe datum tweede helft augustus.
     ⦁ Kunstwerk en sponsoring
       In verband met vakantie geen nieuws.
     ⦁ Hondenspeelterrein
       De twee initiatiefnemers zijn met gemeente in onderhandeling over de twee opties, waarvan een de voorkeur heeft.
       Initiatiefnemers zijn goed op weg en samenwerking met gemeente loopt ook goed.
       Einde zomervakantie begroting indienen en daarna kan men starten.
     ⦁ Aanvraag BTW
       Voorzitter en penningmeester hebben een verhelderend gesprek gehad met een boekhouder, hij wil ons ondersteunen.
       Contact gehad met de belastingdienst maar dat leverde niet veel op. Na contact met KvK is er meer duidelijkheid.
     ⦁ Bijeenkomst met rekenkamer 3 juli, 17.00 uur
       Voorzitter en penningmeester gaan, andere leden nog vragen beantwoorden en doorsturen voor 3 juli.
     ⦁ Vergeten festival: twee leden waren aanwezig, was positief ontvangen, nog rustig maar moet groeien. Er komt een vervolg.
     ⦁ De voorzitter gaat 26-6 naar Psysalon in de Bieb.

4.  Zusterstad:
     Er is een idee ontstaan om een zusterstadproject te starten. Allemaal over nadenken en volgende keer terug.

5.  Nieuw logo stadsraad:
     Aspirant lid is met ontwerp bezig geweest en zal het volgende vergadering voorleggen. PR-functionaris heeft ook voorbeelden uitgeprint,
     komt volgende vergadering terug.


6.  PR/Communicatie:
     Geen bijzonderheden.

7.  20.30 uur uitwisseling met Chris Methorst:
     ⦁ Idee geluidswal met groene en duurzame energie met gemeente opnemen wat ze aan geluid beperkende maatregelen kunnen doen.
       Eerst gemeentelijke visie energie en ruimte opstellen, komt terug.
     ⦁ Afvalbakken met deksel plaatsen in centrum (i.v.m. vogeloverlast? mogelijk? kern coördinator vraagt het na.
     ⦁ Lampen geplaatst in traptreden en leuning bij gemeentehuis.
     ⦁ Stand van zaken de jaarkalender: er is wel een content kalender, bekijken of ze kunnen combineren.
     ⦁ Talud bij van Hof van Nassau is gemaaid voordat koningin kwam, chapeau!
     ⦁ Gemeentegids wordt aangepast. Wat vinden wij belangrijk wat we willen promoten: de Gummarus!
     ⦁ Opruimen stad na evenementen op zondag is te duur. Dat kan met horeca geregeld worden misschien, nu gebeurt het op maandagochtend.
     ⦁ Koffie met politie in de wijk wordt misschien opgezet, in gemeentehuis is drempelverhogend.
     ⦁ Cromwiel komt in toekomstvisie terug.
     ⦁ Ondernemers niet weg jagen, juist nieuwe initiatieven stimuleren en omarmen!
     ⦁ In Dinteloord is er een afvalcoach voor ouderen, ook afvalcoach voor Steenbergen? Info bij medewerkster van de gem. Steenbergen.

     21.00 uur, kennismaking met wethouder Sociale zaken.
     We stellen ons aan elkaar voor en bespreken een aantal punten uit de portefeuille van de wethouder.
     Hij is wethouder in twee gemeentes geweest. Invloed van familiesysteem binnen gezinnen heeft zijn aandacht.
     Hij heeft ook een boek hierover geschreven.
     Hoe kan je mensen die niet of nauwelijks naar de ander omkijken motiveren dit wel te doen?
     Vaak weten we zelf niet dat we al veel voor een ander doen of dat we al vrijwilligerswerk doen zonder daar bewust van te zijn!
     ⦁ Afvalstoffenheffing is rijksbeleid waar de gemeente niets aan kan doen. Er komt een ander voorstel voor gemeentebelastingen om te compenseren.
     ⦁ Hij is in gesprek met tanteLouise over nieuwe locatie waar ook diverse andere partijen zullen vestigen.
     ⦁ Steenbergen is nog steeds dementie vriendelijke gemeente, we hebben wel nog jaren nodig voordat alles goed geregeld is,
       we blijven door ontwikkelen.
     ⦁ Wethouder wil altijd aansluiten bij vergadering als er een onderwerp is wat bij hem aansluit.

8.  Rondvraag:
     Geen gebruik van gemaakt.

9.  Sluiting.


Vergadering    : Stadsraad Steenbergen
Datum            : 20 mei 2019
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : bij een lid thuis

VERSLAG

1.  Opening.

2.  Verslag en actielijst: vergadering 23 april 2019.
     Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld na opmerking van onze ict-man dat hij geen nieuwe voorbeelden van het logo zou sturen
     maar dat we uitgaan van eerdere voorbeelden.
     Actielijst: we zullen alle input m.b.t. de enquête verwerken. Enkele punten zijn al eerder naar de gemeente gestuurd omdat die niet konden wachten.
     Er zijn nog meldingen binnen gekomen, we adviseren inwoners om altijd een melding bij de gemeente te doen omdat er anders geen melding in
     het systeem komt en er dan geen actie ondernomen kan worden.

3.  Mededelingen:
     - Het aspirant lid heeft aangegeven dat hij niet verder kan gaan met de stadsraad vanwege een cursus die op dinsdagavond plaats vind.
       Wij danken hem voor de getoonde interesse en inzet tot nu toe en wensen hem veel succes met zijn werk en opleiding.
     - Een geïnteresseerde inwoner is vanavond aanwezig om te kijken of hij de stadsraad iets vind.
       Hij is ict-programmeur en werkt in Dinteloord voor zijn eigen bedrijf. De leden stellen zich aan hem voor.
     - Behoud Gummaruskerk
       Men zoekt jongeren voor de klankbordgroep en ook voor de projectgroep. Er is inmiddels een ontwerpbureau gekozen.
       Er komt een tent (opblaasbare kerk!) op Steenbergen Live om jongeren te werven en polsen, en wij zoeken ook mee.
     - Plannen stadspark
       Twee leden zijn geweest, er zijn diverse ideeën aangedragen. Gesteund wordt een kiosk, en horeca door SDW gerund.
       Het Ravelijn en het jongerenwerk zijn ook gevraagd om mee te werken. Er zijn korte en lange termijn plannen.
     - Steenbergen 2040: toekomstvisie wordt nu gevraagd aan inwoners.
     - Hondenspeelterrein: er zijn 300 aanmeldingen van geïnteresseerden en drie personen hebben een gesprek met kern coördinator gehad.
       Brooijmansdreef is ontwikkellocatie dus als er een ondernemer komt met een plan dan is deze plaats minder geschikt.
       Het grasveldje op Kromme weg is aangeboden.
     - De Rekenkamer vroeg onze inbreng over participatie, dit was te kort dag. We krijgen een nieuwe datum.

4.  GVVP:
     Het betreffende lid is bezig met opzet van een verzameldocument met alle input.

5.  Kunstwerk en sponsoring:
     Er zijn diverse aanvragen gedaan bij verschillende partijen. Wij streven ernaar dat het kunstwerk dit jaar nog wordt gerealiseerd. 

6.  Uitwerking ‘Ontmoeting in de wijk’:
     Dit wordt nog verder uitgewerkt.

7.  Arbeidsmigranten:
     Op en aanmerkingen zijn verwerkt en terug gestuurd naar de gemeente. Er is nog geen nieuwe datum.

8.  Nieuw logo stadsraad:
     Komt terug, er worden een paar voorstellen voor volgende vergadering gemaakt.

9.  Jaarverslag 2018 en planning 2020:
     We noemen alle acties van vorige jaren en de plannen voor dit jaar. We vragen de gemeente om indexering van de subsidie.

10. PR/Communicatie:
     Geen mededelingen.

11. Rondvraag:
     Het nieuwe aspirant lid wil samen met de ict-man naar de website kijken m.b.t. mogelijke vernieuwing.

12. Sluiting.


Vergadering    : Stadsraad Steenbergen
Datum            : 23 april  2019
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

VERSLAG

1.  Opening en welkom aan de kerncoördinator.
 
2.  Verslag en actielijst: vergadering 19 maart 2019.  
 

3.  Mededelingen:
     - Behoud Gummaruskerk. Begin mei start een bureau met een haalbaarheidsonderzoek. Commissie van advies (klankbordgroep)
       bestaat uit veel actieve mensen. 
       Wenselijk is om meer jongeren erbij te betrekken. Stadsraad zit met twee leden in de klankbordgroep.
     - 15 april vond er een rondetafelgesprek plaats over arbeidsmigranten door de gemeenteraad met o.a. dorpsraden en stadsraad.
       2 stadsraadsleden hebben hieraan deelgenomen.
       Er zijn 51 vragen gesteld en rondgestuurd naar de deelnemers van het rondetafelgesprek. Een van de leden zal opzet maken wat
       we als praatstuk kunnen gebruiken.
     - Jaarverslag 2018 en planning 2020 wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
     - Hondenspeelterrein; Initiatiefneemster heeft inmiddels contact met een ander uit Steenbergen die hier ook mee bezig was.
       Zij gaan hun krachten bundelen. 
       Inmiddels 170 aanmeldingen. Zij hebben een afspraak gemaakt met de kerncoördinator. Als stadsraad ondersteunen we dit initiatief. 
     - Burgermeldingen ontvangen op de website van Stadsraad. Deze zijn doorgesluisd naar betreffende gemeentefunctionaris.

4.  GVVP:
     Een van de leden inventariseert alle reacties/ideeën/voorstellen over verkeerssituatie in de stad Steenbergen en maakt hier een praktisch
     praat/idee- stuk van. Komt volgende vergadering terug.

5.  Onze gast: is belangenbehartiger Alzheimer Nederland afd. West Brabant Steenbergen.
     Steenbergen is een gemeente waarbij de dementietoekomst erg hoog is. In de gemeente Steenbergen komt te weinig van de grond komt omdat
     verschillende ouderen-instanties moeilijk samenwerken.  
     Twee leden van de stadsraad zullen zich extra inzetten om initiatieven van de grond te krijgen.
     Voor de inwoners met Alzheimer zal de Stadsraad zich gaan inzetten:
     1. Als lid (2 leden) in het Platform
     2. Contact leggen met KBO
     3. Contact leggen met wethouder Koos Krook

6.  Kunstwerk en sponsoring:
     Vergunning aanvraag loopt en sponsering loopt. Komt volgende keer weer op agenda.

7.  Eerste ontmoeting: in de wijk door 4 leden van de Stadsraad en de centrummanager. De top drie van aandachtspunten zijn ouderenbeleid,
     verkeerssituatie (GVVP) en stadshart. 
     Er wordt aan inwoners naar hun mening gevraagd over deze 3 punten. Aan PR is gedacht. Goed verlopen. Tweede ontmoeting is op 27 april,
     Koningsdag, in de Gummaruskerk. 
     Veel reacties binnen gekregen ook van jongeren! Leuk artikel in Steenbergse Bode.

8.  Nieuwe naam/logo stadsraad, kosten KvK, ideeën:
     Doorschuiven naar volgende vergadering. We denken erover om de kleurstelling van het logo te wijzigen en een pay-off in te voeren
     (voor en door bewoners?) omdat ons huidige logo te veel lijkt op logo van de gemeente.
     Hierdoor is er soms verwarring en denken inwoners dat we onderdeel van de gemeente zijn.
     Omdat onze naam gevestigd en bekend is willen we deze niet gaan veranderen.
     De PR functionaris maakt voorbeelden en stuurt deze door naar de leden voor reactie.

9.  PR/Communicatie:
     Computer perikelen zijn opgelost.

10. Rondvraag:
     Volgende vergadering is verzet naar maandag 20 mei. Plaats wordt nog bekend gemaakt.

11. Sluiting.


Vergadering  : Stadsraad Steenbergen
Datum          : 19 maart 2019
Tijdstip         : 19.30 uur
Locatie         : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

VERSLAG

1.  Opening:, welkom aan gasten de twee kerncoördinatoren.
     Welkom aan de nieuwe kerncoördinator voor de kern Steenbergen. Haar insteek is waar mogelijk lijnen trekken met de gemeente,
     kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en informatie verstrekken.
     Tijdsinvestering zal gemiddeld twee uur per week zijn naast haar werk als communicatieadviseur.
     Haar collega ondersteunt haar (omdat kern Steenbergen groter is dan de andere kernen) en de andere kerncoördinatoren en er is
     maandelijks coördinatorenoverleg. We doen een voorstelrondje. De buitendienstmedewerker kan een volgende vergadering aansluiten.

2.  Verslag en actielijst vergadering 19 februari 2019:
     Na aanvullingen goedgekeurd en vastgesteld.

3.  Mededelingen:
     - Behoud Gummaruskerk, verslag inspiratiebusreis:
       inspiratiebusreis was heel interessant, we hebben vier verschillende invullingen in vier plaatsen bezocht.
       Qua herbestemming stak de Petruskerk in Vugt er met kop en schouders bovenuit! 26 maart is de volgende bijeenkomst van
       de klankbordgroep waar de voorzitter en secretaris naar toe gaan.

     - ‘ik praat mee’ bijeenkomst. Het aanwezige stadsraadlid heeft aangekaart dat de terugkeer van de gemeentepagina mede is bewerkstelligd
       door geluiden van inwoners die bij de stadsraad binnen zijn gekomen.
       Ook is aangekaart dat er weinig communicatie over de opschoondag was in media.
       Dit werd bevestigd omdat alle mensen van vorig jaar zijn aangeschreven.
       Volgend jaar op andere manier communiceren om meer mensen te mobiliseren. Chris zet het op de jaarkalender, datum is 28 maart 2020.

     - 15 april is er een rondetafelgesprek over arbeidsmigranten door de gemeenteraad met dorpsraden en stadsraad.
       Gemeente is bezig met het schrijven van een beleidsstuk. Twee leden willen gaan.

     - Levensboek: het is jammer dat enkele mensen andere functies hebben gekregen binnen de gemeente waardoor zaken stil zijn blijven liggen.
       In april is de volgende bijeenkomst en we hopen als stadsraad dat het levensboek weer opgepakt gaat worden.
   
     - 27 maart is de uitgestelde boomplantdag, kinderen planten een klimaatboom en een bijenboom bij rotonde Franseweg om 10.00 uur.
       Twee leden zullen aanwezig zijn.
   
     - Verhoging afvalstoffenheffing. Na introductie omgekeerd inzamelen liep het contract met het vorige afvalverwerkingsbedrijf af
       en was er een nieuwe aanbesteding. De tarieven waren enorm gestegen wat los stond van omgekeerd inzamelen.
       De communicatie hierover is er wel geweest maar niet duidelijk genoeg.
       Afval scheiden loont nog steeds, doe je dit niet dan betaal je nog meer. Gemeente moet dit goed communiceren en dit is een aandachtspunt.
   
     - Volharding: men neemt nog contact op over 24-uurs muziekfestival.
   
     - Wandelvereniging ‘de Blaar’ is opgegeven waardoor de wandelvierdaagse niet meer georganiseerd dreigt te worden. Wie kan en wil dit organiseren?
       We denken mee en kunnen diverse organisaties benaderen.

4.  GVVP en taakverdeling:
     Het betreffende stadsraadlid wil een taakverdeling maken binnen de werkgroep en een lijst met onderwerpen en prioriteiten aangeven.
     Het aspirantlid wil bij de werkgroep aansluiten naast de overige vier leden.
     Er wordt een datum geprikt voor overleg van de werkgroep en mogelijk aanwezigheid van contactpersoon werkgroep Burg. van Loonstraat.
     Hiervoor het document doornemen en reageren.

5.  Kunstwerk en sponsoring:
     De begroting is nog niet helemaal rond, wij wachten nog op een paar offertes. Wij gaan starten met subsidiefondsen aan te schrijven,
     de voorzitter doet het Coöperatiefonds Rabobank en het Bernardfonds.
     Ander lid heeft een gesprek gehad met Buurtcultuurfonds van Stadlander, zij missen de burgerparticipatie. Hier moeten wij verder over nadenken.
     De voorzitter zal samen met stadsraadlid die het Kunstwerk onder de hoede heeft, een aantal partijen benaderen.

6.  Eerste ontmoeting in de wijk: centrum met centrummanager:
     Nadenken over acties en PR, wat gaan we doen en vragen aan bezoekers? Vanaf 13.30 uur staan er vier stadsraadleden op
     de markt met bijvoorbeeld gek tafeltje met lamp en rode drukknop.
     Invulling op de mail zetten, nagaan of de top drie van aandachtspunten nog relevant is, zijn deze punten nog belangrijk?
     Welke vragen gaan we stellen, of kleine enquête? PR wordt ook door Chris verzorgd als we dit bij haar aanleveren.


7.  Nieuwe naam/logo stadsraad, kosten KvK, ideeën:
     Doorschuiven naar volgende vergadering. We denken erover om de kleurstelling van het logo te wijzigen en
     een pay-off in te voeren (voor en door bewoners?) omdat ons huidige logo te veel lijkt op logo van de gemeente.
     Hierdoor is er soms verwarring en denken inwoners dat we onderdeel van de gemeente zijn.
     Omdat onze naam gevestigd en bekend is willen we deze niet gaan veranderen.
     De PR functionaris maakt voorbeelden en stuurt deze door naar de leden voor reactie.

8.  PR/Communicatie:
     Computer is gecrasht geweest, er is een schone installatie gedaan en het werkt weer.

9.  Rondvraag:
     Het aspirant-lid vraagt om onze visie en jaarplan, we sturen de subsidieonderwerpen en plannen door.

10.  Sluiting.

Vergadering : Stadsraad Steenbergen
Datum         : 19 februari 2019
Tijdstip        : 19.30 uur
Locatie        : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

VERSLAG

1.  Opening, welkom aan de projectleider kerngericht werken gemeente Steenbergen, en een geïnteresseerde inwoner.
     Voorstelrondje stadsraad aan het aspirant lid en vice versa. Hij woont in Zuid en doet naast zijn werk de opleiding tot vrijwillige brandweer.
     Daar is hij drie avonden per week mee zoet: school, stageavond en leren! In zijn overige vrije tijd wil hij zich, zo veel dit mogelijk is,
     voor de stadsraad inzetten.

    Mededelingen projectleider kerngerichtwerken:
     - Kerncoördinator: de gesprekken lopen, er is veel animo en hij/zij komt volgende keer ook mee.
       De kern-coördinator zal contactpersoon en aanspreekpunt
       voor de stadsraad zijn om de top drie van aandachtspunten te behalen, ze doet de ondersteuning en training van de kerncoördinatoren.
       Functie-eisen: doortastend, gemotiveerd en goede communicatie met inwoners, het liefst iemand uit de kern zelf.
       1 maart moeten de coördinatoren aangesteld worden, ze zijn al binnen de gemeente werkzaam.
       Een idee is om voor de kern Steenbergen een vaste coördinator te hebben, en zij zal als achtervang functioneren.
       Wij kunnen input blijven leveren, het is nog steeds wat pionieren voor gemeente.
       De bedoeling is om bij de vergadering van de stadsraad ook regelmatig een van de voormannen van de buitendienst
       mee te laten komen met de kerncoördinator.
       Deze keer was de voorman van de buitendienst verhinderd, komt mogelijk een volgende keer (of: projectleider met nieuwe kerncoördinator).

    -  Initiatievenfonds: er zijn al veel initiatieven in gang gezet: - Ontmoetingswinkel in Kaaistraat iswm
       WijZijn - Repair-café - Oldtimerrit 30 mei, ook voor ouderen om mee te rijden - Jubileum Volharding
       - vrijwilliger is bezig iets op te zetten in het park (kiosk?) voordat ‘groot plan aanpak Stadspark’
       plaats vind. Aansluiting zoeken met vrijwilliger en uitnodigen voor vergadering, totale parkplan kan nog wel vier jaar duren.
       En verder nog initiatief van een meisje van 12 jaar die graag dikkere paspoppen in de etalages
       van Steenbergen wil zien.
       Ook is er initiatiefnemer die activiteiten voor kinderen met beperking wil organiseren.

    -  Gemeentepagina ook in de Bode: was foute voorlichting, zou alleen in Steenbergse Courant komen te  staan.
       De projectleider heeft wel doorgegeven dat de stadsraad een rol
       heeft gespeeld in de terugkeer van de papieren gemeentepagina door signalen en inbreng inwoners.
       Dit is niet als zodanig in het persbericht van de gemeente opgenomen.
       Wij vinden dit een slecht voorbeeld van burgerparticipatie.
       Wel heeft in de column van de burgemeester gestaan dat terugkeer naar de papieren versie is gedaan op verzoek van diverse burgers.
       De effectiviteit van de communicatie van de gemeente wordt nu nader onderzocht. De stadsraad ontvangt de persagenda niet meer,
       maar krijgt voortaan alleen openbare persberichten doorgestuurd. Verschil: de persagenda is uitsluitend voor pers,
       en persberichten zijn openbaar dus ook voor raden. Deze kunnen ook gedeeld worden op onze website.

    -  donderdag 21 februari avond over dienstverlening, hier gaat een lid naar toe. Tien willekeurige bewoners zijn uitgenodigd die de enquête
       ‘Ik praat mee’ hebben ingevuld.

2.  Verslag en actielijst vergadering 15 januari 2019:
       Het verslag en de actielijst worden vastgesteld.

3.  Mededelingen:
    -  Verslag ‘Gast van de raad’ 31-01-19:
       De aanwezige leden vonden het heel interessant, leuke gesprekken gevoerd. Aanwezig waren de griffier,
       communicatiemedewerker en twee raadsleden.
       De laatste drie stadsraadleden willen 28 maart gaan, de secretaris meldt hen aan (zat al vol, wordt 18 april!).

    -  Verslag ‘Levensboek’ 14-02-19:
       Iemand anders gaat dit overnemen. Het idee is om St. Cultureel erfgoed Steenbergen op te zetten voor onder andere het levensboek
       en Expeditie Nassau. De stadsraad wil geen kartrekker zijn op dit moment, we vinden dat het gedragen en begeleid moet worden door de gemeente.
       Wel samen met heemkunde/archeologie en andere partijen. Het lijkt of het project nu een stille dood sterft en dat zou erg jammer zijn voor
       alles wat er bereikt is. Men komt hier op terug.
 
    -  Verslag ‘75 jaar bevrijding’ 14-02-19:
       Door bewoners zelf aangegeven en gebundeld. Een burger heeft o.a. initiatief genomen en er is goede samenwerking.
       Iedere kern geeft en heeft een eigen invulling dus mooi voorbeeld van eigen identiteit/inbreng en samenwerking!
       19 september is de start: 19.00 uur op de begraafplaats. Er is een concert in de Gummarus en 2 november is de officiële herdenking.
 
    -  Expeditie Nassau/behoud Gummaruskerk:
       De voorzitter en secretaris gaan vanuit de stadsraad mee met de inspiratiebusreis op 21 februari naar vier kerken in Brabant die herbestemd zijn.

4.  Verslag bijeenkomst GVVP en taakverdeling:
       Een van de stadsraadleden wil spreekbuis/coördinator zijn van de werkgroep. Hij neemt contact op met de gemeente en informeert de anderen.
       Ook contact met andere initiatiefnemers. Zijn de dorpsraden ook betrokken? Er is iemand binnen de gemeente hier actief mee bezig,
       navragen wie dit is. Taakverdeling wordt in de werkgroep vastgesteld.

5.  Kunstwerk rotonde:
       Er is een offerte van maker en het vergunningstraject is gestart.
       Er moeten wel palen in de grond komen en de gemeente vraagt om een constructieberekening en misschien ook nog bodemonderzoek vereist.
       Informatie BTW-nummer wordt opgevraagd, voor- en nadelen ook in verband met aangifte.
       Persmoment presentatie volgende week dinsdag 26 februari, de voorzitter nodigt betreffende pers uit.

6.  Datum vaststellen eerste ontmoeting stadsraad in de wijk: voorstel is het centrum met centrummanager op woensdagmiddag 24 april op de markt.
       De voorzitter nodigt de centrum manager uit.

7.  Financiële verantwoording 2018:
       Door DB bekeken, geen bijzonderheden en goedgekeurd. Contributie kleine kernen wordt opgezegd.

8.  PR/Communicatie:
       Geen bijzonderheden.

9.  Rondvraag:
    -  Belangen behartiger Alzheimer NL, West Brabant Steenbergen: wil een afspraak met de stadsraad.De voorzitter nodigt haar uit.
    -  Is het een idee om een app-groep te starten voor de stadsraad? Nee, te ingewikkeld om dit goed bij te houden en te behandelen.
       Men kan via site en e-mail reageren.

10. Sluiting.


Vergadering    : Stadsraad Steenbergen
Datum            : 15 januari 2019
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

AGENDA

1.  Opening, welkom aan projectleider kerngericht werken gemeente Steenbergen.
       (Nieuw aspirant lid komt 19 februari)
       We doen een wederzijds voorstelrondje. Wij geven aan dat we merken dat we meer contact met de inwoners krijgen,
       er is meer bekendheid van de stadsraad en ook meer betrokkenheid vanuit en met de gemeente.
       Projectleider is communicatieadviseur van origine, heeft in Rotterdam Zuid gewerkt en vind contacten met de bewoners heel belangrijk.
       Ze heeft veel ervaring met het bereiken van moeilijke doelgroepen. Ze heeft de taken van collega over genomen.
       Deze heeft de ‘Ik praat mee’ kaart gemaakt. Naast kerngericht werken is de projectleider ook binnen de gemeentelijke organisatie actief
       op communicatieniveau en ze gaat over het initiatievenfonds. Medio februari worden de kerncoördinatoren aangesteld die de contactpersoon
       per kern worden. Verbindingen leggen tussen partijen is een belangrijke taak met bijvoorbeeld ondernemers.
       De Lichtjestocht was een mooi voorbeeld van samenwerking in dit geval met de kerken en de theaterschool.
       Wat onze top drie van aandachtspunten betreft staat de GVVP op de eerste plaats. We gaan hier in participeren,
       contactpersoon is inmiddels bekend.
       Tweede punt is winkelhart, contactpersoon is werkzaam als centrummanager.
       De penningmeester stuurt de uitslag van de enquête naar hem door.
       Derde punt is ouderenbeleid en het Cromwiel. Er is behoefte aan ontmoeten, (samen) eten voor ouderen.
       Het is van belang dat de zorgvraag van inwoners vanaf 75 jaar in kaart gebracht gaat worden.
       Dit door middel van samenwerking tussen alle huisartsen en de gemeente.
       Kernmedewerkster komt hierop terug. Volgende vergadering is ze aanwezig met de kerncoördinator.
       De informatiepagina komt terug in de Steenbergse Courant en Bode!
       We zouden graag zien dat vermeld wordt dat dit besluit mede tot stand is gekomen door inzet van de stadsraad.

2.  Verslag en actielijst: vergadering 11 december 2018 goedgekeurd en vastgesteld.

3.  Mededelingen:
    -  Stand van zaken ’t Cromwiel
       Esther Prent is hiermee bezig, komt volgende vergadering terug. Hydra heeft contract voor een jaar.
       Als er een werkgroep opgericht wordt willen wij hier in deelnemen.
    -  Bespreking GVVP, 22 januari 19.30 u locatie de Kuip 12.
       Vijf leden hebben interesse en vier leden zullen aanwezig zijn.

4.  Aanstelling aspirant leden stadsraad:
       De drie aspirant leden willen officieel lid van de stadsraad worden, we heten ze van harte welkom!
       Een van hen zal ondersteunend lid worden.

5.  Kunstwerk rotonde:
       De vergunningsprocedure loopt. Eerst een afwijzing ontvangen omdat het ontwerp niet aan het bestemmingsplan voldeed.
       De wijziging wordt nu aangepast. Een bezwaarprocedure van omwonenden zou nog mogelijk zijn en daarna kan de aanvraag ingediend worden.
       Er is over het kunstwerk vergaderd door de welstandscommissie.
       De pers heeft al contact opgenomen met de voorzitter maar pas als alles rond is berichten we de media.

6.  PR/Communicatie:
    -  er wordt nog een foto van een van de nieuwe leden gevraagd voor op de site
    -  de site was af en toe niet bereikbaar door werkzaamheden
    -  de lay-out van de site wordt nader bekeken

7.  Rondvraag:
    -  Het DB zal de subsidieaanvraag verzorgen en de penningmeester zal een financieel overzicht maken voor volgende vergadering.
    -  Dit was de laatste vergadering in de Vincentiuszaal, de ruimte wordt verbouwd.
       We zullen voorlopig bij toerbeurt bij leden thuis gaan vergaderen.
    -  Wil Borm en Huygens heeft een artikel ter info doorgestuurd naar stadsraad: ‘Water voor de Zeeuwse landbouw’.
       Het besluit over verzilting wordt uitgesteld tot 2031 i.v.m. geldgebrek.

8.  Sluiting.