Vergaderdata stadsraad 2021 en vakanties regio Zuid

12 januari        besloten vergadering: toekomst stadsraad

09 februari                  

16 maart                    

20 april                                  

25 mei                        

29 juni                        

24 augustus             

21 september            

02 november                

14 december               

carnavalsvakantie :       13-02 t/m 21-02

meivakantie:                  01-05 t/m 09-05

zomervakantie:             24-07 t/m 05-09

herfstvakantie:             23-10 t/m 31-10

kerstvakantie:              25-12-2021 t/m 09-01-2022

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Vergadering      : stadsraad Steenbergen

Datum                  : 2021 12 14

Tijdstip                 : 19.30 uur

Locatie                 : Teams bijeenkomst

VERSLAG

1. Opening en welkom:

Welkom aan alle aanwezigen. Er zijn deze vergadering geen externe deelnemers. De aangekondigde externe deelnemers waren verhinderd.

2. Mededelingen/binnengekomen post:

·         Overname taken Kerncoördinator:

De taken van kerncoördinator worden tijdelijk overgenomen door een collega. Echter omdat beiden hun eigen werk al hebben en er verder weinig (extra) uren beschikbaar zijn zal moeten blijken wat zij voor ons kunnen betekenen.

·         Naam kunstwerk:

De naam voor het onlangs geopende kunstwerk op de rotonde bij Steenbergen Noord is geworden: De Skyline van Steenbergen. De bedenker van deze naam wenst anoniem te blijven.

·         Kwartje 2020:

De nota voor de bank is, ondanks herhaald vragen, nog niet ontvangen.

De pennen met logo zijn besteld voor de burendag in september.

Het restant zou naar het Taalhuis kunnen t.b.v. de Voorleesexpress (voor kinderen met een leesachterstand).

Verdere suggesties zijn welkom.

·         Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: 

We wachten nog bericht dorpsraad Welberg af. De Dorpsraad Dinteloord heeft een brief naar de Gemeente Steenbergen gestuurd waarin de DR Dinteloord en de DR Welberg hun bezorgdheid uitspreken over de passieve houding van de Gemeente Steenbergen. De Dorpsraden verwachten dat veel verenigingen niet of weinig raad weten met de WBTR en zou graag meer ondersteuning/begeleiding zien. De brief van de DR is al eerder toegestuurd, maar stuurt deze nogmaals rond.

·         Debatbijeenkomst met politieke partijen:

De bijeenkomst is in overleg met de Dorpsraad Welberg afgezegd vanwege oplopende cijfers rondom COVID-19

·         Coöperatiefonds Rabobank subsidie 2022:

Graag onderwerpen aandragen die mogelijk met subsidie gerealiseerd kunnen worden. Hoe groener het voorstel hoe groter het bedrag aan subsidie.

·         Ik praat mee (enquêtes):

Graag nog aandacht besteden aan de enquête voor de Westdam en de Kromme Elleboog, maar ook aandacht voor de enquêtes over de Oudlandsestraat. De sluitingsdatum is 17 december.

·         Bankjes:

In overleg met de KBO zijn een aantal locaties voorgedragen om bankjes te plaatsen. Helaas is maar een deel van ons voorstel overgenomen. Er komen wel veel bankjes op plaatsen met een mooi uitzicht. Het Napoleonbankje, op de hoek Burgemeester van Loonstraat en de Kaaistraat, wordt momenteel opgeknapt om dat er een klacht is ingediend (ondersteund door foto’s) over de conditie van het bankje.

3. Verslag en actielijst:

·         Verslag en actielijst worden goedgekeurd en vastgesteld. 

4. Gesprek Kerncoördinatoren:

Het gesprek had als hoofdonderwerp onze teleurstelling c.q. bezorgdheid over de burgerparticipatie. We hebben mooie resultaten kunnen bereiken en de mooiste is toch wel het kunstwerk op de rotonde. Maar er zijn ook zorgen geuit over het feit dat het heel lang duurt voordat de zieke bomen met roetschors worden gekapt en we geen lid hebben kunnen inbrengen in de Adviesraad Verkeer. 

5. Nieuws werkgroepen

·         Kalender:

De foto’s zijn gereed. De volgorde van de foto’s (per maand) en de spreuken/gezegden moet nog bepaald worden. Lay-out wordt door nog gedaan en dan moet de kalender nog gedrukt worden. Ze moeten nog uitzoeken of er ondernemers zijn die een deel van de verkoop op zich willen nemen. Bijvoorbeeld het VVV-informatiepunt.

·         Plukroute:

F.E. heeft als idee om een plukroute met fruitbomen door de kern Steenbergen op te zetten. Hij zal dit verder uitwerken (route en soort bomen)

·         Garage sale:

D. heeft een idee om een garage sale te organiseren. Tijdens het gesprek onlangs met de Kerncoördinator bleek dat Stichting Karnaval Steenbergen dit ook van plan is. Gaan we de samenwerking aan of doen we het zelfstandig. F.E. heeft dit al eerder gedaan en wil daarbij helpen.

·         GVVP:

Het GVVP-document zal worden toegestuurd aan de Adviesraad Verkeer met het verzoek om hierover een gesprek te kunnen voeren. Diverse punten die op de kern Steenbergen van toepassing zijn kunnen op die manier alsnog onder de aandacht gebracht worden bij de Gemeente Steenbergen.

Tevens zijn er bij het participatiepunt.VVN.nl stickers aangevraagd om voertuigbestuurders te attenderen op de snelheid in een straat of woonerf. Er zijn 45 sticker voor de woonerven ontvangen. Er zal een stuk tekst opgesteld worden om inwoners erop te attenderen zodat zij een sticker kunnen opvragen. Deze tekst wordt ook op de website van de Stadsraad gezet.

6.Speerpunten:

Graag op korte termijn onderwerpen bij de voorzitter aanbrengen om de vijf speerpunten voor de politiek te kunnen samenstellen. 

7. Brief van Kamer van Koophandel:

Er is een brief ontvangen over het UBO-register. De namen die in het register opgenomen moeten worden zullen worden doorgegeven. 

8. Subsidieaanvraag 2023/ Verantwoording 2021:

Een tweetal leden zullen dit samen oppakken

9. PR/communicatie:

De vergaderdata voor 2022 zijn: 11 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni,

19 juli, 16 augustus, 13 september, 18 oktober, 15 november. 

10. Rondvraag:

·         Als de stickers van VVN gretig aftrek vinden doen we dan ook een artikel in lokale kranten?

·         Er zijn veel opmerkingen/klachten over de bestrating nadat de glasvezelkabel is aangebracht. Hoe is dit door anderen ervaren? Hetzelfde: veel zand op de stoep, losliggende tegels etc.

·         Rondom de verbouwing van de Lidl is er een slechte communicatie tussen de Gemeente en de omwonenden. Er zijn klachten ingediend waar niet of onvoldoende op gereageerd wordt. Lidl is het eens met de omwonenden.

·         Welke regels zijn er voor de zogenaamde ‘biebkasten’? Er staan er in de Wouwsestraat en op de Oosthavendijk. Daar eens navraag doen levert misschien al voldoende op.

·         De verkeerssituatie rondom de Maria Regina baart veel (groot)ouders zorgen. Wat kunnen we daaraan doen? Begin eerst eens met navragen bij schoolbestuur en ouder(raad) wat er al gedaan is. Dan kan er aan de hand daarvan verder nagedacht worden over een vervolg in de zin van handtekeningenactie of iets dergelijks.

·         Vuurwerkoverlast kan tussen 19:00 en 22:00 uur gemeld worden via 0621-715159 

11. Sluiting. 

 

Volgende vergadering 11 januari 2022. Locatie: afhankelijk van de situatie rondom COVID via Teams

 


Vergadering      : stadsraad Steenbergen

Datum                  : 2021 09 21

Tijdstip                 : 19.30 uur

Locatie                 : Lourdeskapel

VERSLAG 

1. Opening en welkom.

Welkom aan een mogelijk nieuw lid die deze vergadering bij woont. We doen een voorstelrondje en vervolgens stelt hij zich voor. Hij woont 11 jaar in Steenbergen, zijn kinderen wonen ook hier. Tot 1,5 jaar geleden was hij werkzaam in de medische industrie en hij wil zich oriënteren of de stadsraad iets voor hem is.

F.E. is vanavond weer voor het eerst bij de vergadering aanwezig, welkom terug!

2. Mededelingen/binnengekomen post.

·         Opening kunstwerk rotonde 25 september

De uitnodigingen waren al verstuurd toen de nieuwe regels bekend werden, alle genodigden hebben een tweede bericht ontvangen met de maatregelen. 25 september om 10.00 u verzamelen bij de Watertoren. Jacq vertelt vervolgens hoe het programma gaat verlopen. Dan gezamenlijk naar het parkeerterrein. Genodigden en kinderen zullen de eerste kokers in de buizen laten zakken. Diverse media zijn uitgenodigd. Mocht iemand vragen krijgen over het laten testen voor toegang, verwijs dan door naar: www.testenvoortoegang.nl. Dichtstbijzijnde locatie is Roosendaal.

·         Stavaza kwartje 2020

Kerncoördinator is voorlopig nog niet aan het werk, collega's nemen haar taken waar.

Er heeft deze week overleg over de voortgang picknickbank, wordt vervolgd.

250 euro voor ontmoetingswinkel: de vraag wordt gesteld of er nog andere projecten zijn omdat we het geld dit jaar willen besteden.

·         Stavaza dorpsraad Welberg informatiebijeenkomst Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

Nog niks gehoord van dorpsraad over de bijeenkomst, ze zijn er mee bezig. Het is ingewikkelde materie en er zijn veel vragen, ook voor de gemeente bijvoorbeeld of de vrijwilligersverzekering nu vervalt. Kunnen in het convenant met de gemeente de afspraken m.b.t. WBTR en de bestuursverantwoordelijkheid opgenomen worden en is dit rechtsgeldig of moet je de statuten aanpassen? Voorstel om de gemeente ook uit te nodigen voor de bijeenkomst. We wachten bericht dorpsraad Welberg af.

·         Afspraak D66 op 23 september afgezegd en speerpunten voor politiek

Afspraak is afgezegd omdat er veel verzoeken waren van verschillende politieke partijen. We maken een top 5 van speerpunten voor de bijeenkomst met Dorpsraden en politieke partijen. Deze punten kunnen ook voor het kernbezoek van de raad gebruikt worden en voor het gesprek met de wethouders.

23 oktober 9.30 uur kernbezoekraad. Locatie is verplaatst naar het gemeentehuis (niet meer restaurant de Watertoren). Omdat in de raadzaal geen mogelijkheid is om inwoners te ontvangen is het nog niet duidelijk hoe inwoners zich kunnen melden en hun punten kunnen inbrengen. Misschien aankondiging in de media en op onze website dat inwoners hun punten bij de stadsraad kunnen inleveren. Raadsleden kunnen zo nodig van tevoren op locaties gaan kijken. De voorzitter maakt een voorstel aan de hand van onderstaande punten:

1.    Groenbeleid: met Krommeweg als belangrijkste item, maar ook onkruidbestrijding, bomen A4 noord, park.

2.    Stadsgezicht en centrumfunctie, leefomgeving: verloedering van Steenbergen (huizen, winkels, groen).

3.    Verkeer/GVVP: o.a.  gelijkstelling opheffen tussen 30 km gebied en woonwerven en andere verkeerssituaties zoals rondweg.

4.    Sloop of renovatie 600 woningen Stadlander: vraag om duidelijkheid, veel onrust onder bewoners. Wat doet Steenbergen qua huisvesting om jongeren aan de gemeente te binden, voldoende startersmogelijkheden?

5.    Ouderen: wat wordt er mee/voor gedaan? Denk aan dementievriendelijke gemeente, eenzaamheid. 

·         Afspraak met wethouders:

Kerncoördinator gaat met de wethouders bespreken wanneer de afspraak plaats kan vinden.

·         Verdeling taken secretariaat komende maanden

- P. wil de komende maanden de agenda en verslag van de vergaderingen maken, contactpersoon zijn voor dorpsraad Welberg i.v.m. de bijeenkomsten en bij de afspraak met de wethouders aanwezig zijn.

- E. blijft contactpersoon voor werkgroep ouderen en wat verder nodig is

- D. wil de correspondentie verzorgen in overleg met de voorzitter.

·         Vlag ontwerp Steenbergen 750 jaar: met de dorpsraden een gezamenlijk vlag ontwerpen?! De voorzitter gaat navraag doen daarna andere raden benaderen.

3. Verslag en actielijst.

·         Verslag en actielijst worden goedgekeurd en vastgesteld.

·         Naar aanleiding van actiepunt overdekte speeltuin: er is in andere steden veel leuke dingen /activiteiten gezien voor kinderen. Dat zou een aanwinst voor Steenbergen zijn, we nemen het mee. Hij stuurt brief ‘Monitor kinderen en leefomgeving’ van de GGD door.

·         R: openbare toiletten worden gemist. Bij de haven is een openbaar toilet, daar moet je wel eerst de sleutel halen. Verder kan je bij AH en Hema terecht maar dit is geen openbaar toilet.

4. Nieuws werkgroepen.

·         Kalender

Fotograaf gaat de opdracht uitvoeren.

·         Werkgroep dementie

E. is naar het Alzheimercafe geweest op Wereld Alzheimerdag 21 september. Er is een nieuwe coördinator afdeling West-Brabant. Het Alzheimer-café begint beter te lopen maar de drempel is erg hoog. Vooral in Steenbergen is er grote mate van ontkenning en schaamte over dementie. De organisatie wil meer bekendheid krijgen met name onder ouderen. Zij willen graag maandelijks op vaste tijd en vaste locatie bijeenkomen, liefst in de bieb of in ‘t Cromwiel.

Wat kan de stadsraad doen:

Onder andere verenigingen/organisaties erop attenderen dat er mogelijk onder hun leden ook mensen bij zijn met vergeetachtigheid/beginnende dementie. Ook kunnen wij de landelijke cursus dementie volgen en een beroep doen op mensen van het Alzheimer-café. Het onderwerp bespreekbaar houden en de gemeente erop attenderen.

De gemeente moet aan de weg blijven timmeren als dementievriendelijke gemeente.

5.Kern met Pit: de informatie op de site zetten, verder geen actie.

6. Activiteiten jubileumjaar 2022.

We brengen de kalender uit en met burendag helpen we mee via de Ontmoetingswinkel.

7. PR/communicatie.

Wat doen we met de mensen die een naam voor het kunstwerk hebben ingebracht? Het gaat niet meer lukken om de naam met de opening bekend te maken. Wordt nog nader bepaald hoe dit wordt opgepakt.

8. Rondvraag.

·         Etentje 23 oktober 18.00 uur bij de Keuning. Wordt reserveert.

·         1: wanneer is de bedoeling dat het convenant wordt opgesteld? Komt er een vervanger van de kerncoördinator op de vergaderingen en wie? We hebben een mail van de gemeente ontvangen, vragen kunnen via de mail gesteld worden aan de kerncoördinator en er is een vervanger.

·         2: er wordt erg veel gevist bij de Middenwal wat soms voor overlast zorgt, is er visbeleid? Valt het water onder de gemeente of Brabantse Delta, wordt het gepacht? Contact opnemen met visvereniging. Foto overlast maken en sturen naar handhaving, de boswachter of naar de Buitenbeter-app of mijngemeente-app.

·         3: actie Steenbreek, wat doet de gemeente er mee?

Idee om op stukjes grond die worden verwaarloosd fruitbomen te planten en plukroute voor kinderen en mensen met weinig inkomen te organiseren.

·         4: is bij garagesale in Dinteloord geweest, was erg leuk. Wordt daar door carnavalsvereniging georganiseerd. Zou leuk zijn in Steenbergen door ons geïnitieerd, wie wil dit helpen opzetten?

·         In 2022 kunnen we weer een aanvraag indienen bij coöperatiefonds van de Rabobank. Een activiteit met een duurzaam karakter scoort hoog.

9. Sluiting.


Vergadering: stadsraad Steenbergen

Datum  : 24 augustus 2021

Tijdstip : 19.30 uur.

Locatie : Teams vergadering.

 

VERSLAG

1.  Opening.

2.  Mededelingen/binnengekomen post

     •  er is een mail van inwoners ontvangen met diverse vragen en ideeën:

           - Jeu de boules baan op de markt voor 8 gepensioneerden.

           - betere en grotere afvalbakken in het centrum, ook ‘vogelvandalisme-bestendig’.

           - verplaatsbare bloembakken op de markt.

           - kan het ‘spandoek’ bij speelboot in de haven weer opgehangen worden. 

     •  verder vraagt iemand om een bankje op de kade voor ouderen die niet op de huidige banken kunnen zitten. 

             Idee: op het bankje naamplaatjes van honderdjarigen plaatsen.

     •  VVD wil afspraak met de stadsraad i.v.m. verkiezingen. Dorpsraad Welberg heeft voorgesteld om gemeenschappelijke onderwerpen gezamenlijk 

             aan te kaarten bij de politieke partijen, middels een lijst samen te stellen met korte bondige speerpunten. 

             We willen hieraan mee werken en zeggen afspraak met D66 af. 

     •  mail inwoonster, ze wil met subsidie hun dak groen maken. De gemeente doet niets, ze moet hiervoor naar de provincie. 

             Steenbreek.nl is een stichting die particulieren en bedrijven helpt. Steenbergen is hier wel bij aangesloten dus vreemd dat de gemeente haar 

             doorstuurt naar de provincie. Informatie is doorgegeven aan inwoonster.

     •  besteding kwartje 2020 en 2021:

             Picknickbank: er is een gesprek met jongerenwerk en kerncoördinator geweest, nog geen terugkoppeling ontvangen. Het restant bedrag is voor 

             de Ontmoetingswinkel en eventueel buitenspeelgoed-uitleen. Dit laatste punt wordt ook meegenomen in overleg met jongerenwerk. 

     •  opening kunstwerk rotonde (25 september):

             Lid stadsraad leidt de opening. 10.00 uur verzamelen bij Watertoren met koffie, daarna naar carpool met genodigden, maximaal 70 personen. 

             Eerste twee kokers door de kunstenaar en maker in de buizen, vervolgens de kinderen. Daarna terug naar de Watertoren voor programma 

             met sprekers en samenzijn.

     •  terugkoppeling bijeenkomst kernen (20 juli):

             Het was een waardevolle avond met een goede opkomst. De kerncoördinatoren stelden zich voor: Laatste overleg met besturen (DB) en college 

             was in 2018. Streven is het convenant met de dorps/stadsraden begin 2022 klaar te hebben. Het initiatievenfonds is in 2018 gestart en 

             wordt geëvalueerd. Men wil naar gebiedsgericht werken toe met inzet van gebieds/wijktafels. Kerncoördinator wil hier met ons over in gesprek. 

             Meer input en samenwerking met b.v. buurtpreventie Striene Noord. 

             Een verslag over de bijeenkomst volgt, volgende keer door een kern (mede) gehost.

        De vier thema-tafels waren verschillend van aard. Gesproken werd over initiatieven op het gebied van:

        1.  participatie:

           - eerder in proces betrokken worden, snellere terugkoppeling, duidelijke communicatie.

        2.  relatie tussen fysiek en sociaal domein.

           - huiskamerinitiatief in Kruisland, samen zijn en sociale contacten.

           - Welberg wil de Vaert ook meer als gemeenschapshuis laten fungeren.

           - stadsraad wil dit ook in het Cromwiel.

           - De Heen: is in de Stelle gestart met samen koken/eten naar voorbeeld Steenbergen.

        3.  openbaar groen:

           - wandelpaden in de dorpen. 

           - de Heen wordt achtergesteld, krijgen oude spullen van Steenbergen.

           - voedselbos Welberg in ontwikkeling.

           - veel klachten over groenbeheer.

        4.  hoe communiceer ik met mijn achterban: 

           - meer overleg met dorpsraden/stadsraad. SR is complexer (meer inwoners) en inwoners minder goed te bereiken, 

             kijken hoe we beter met inwoners kunnen communiceren

           - naam stadsraad is te veel gelinkt aan gemeenteraad, men associeert ons met politiek.

 

     •  Andere naam b.v. stadsbelang of inwonersplatform? Informeren of je dit als tweede handelsnaam kan gebruiken anders moet je officieel 

             naamswijziging regelen met kosten.

           - idee: gezamenlijke website met link naar eigen website raden

           - wat kan de gemeente doen om hieraan bij te dragen? Men wil betere communicatie met gemeente.

           - meldingen openbare ruimte: https://www.mijn-melding.nl/steenbergen/viewer.php

     •  informatiebijeenkomst DR Welberg Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

              Peter wil hiernaar, eventueel Joep ook. Frank leest mee, bespreekt met het jurist Stadlander. 

     •  afspraak D66 op 23 september (ochtend), wordt afgezegd

     •  transitievisie warmte (mail 27 juli kerncoördinatoren) 

              Men wil specifiek lokale informatie vanuit de raden. Het heeft in vele woningen geen zin. Gaan we hier iets mee doen? 

              We wachten af of ze contact opnemen. In principe denken we dat het commercieel is net zoals glasvezel, dus dan willen we er niets mee doen.

     •  nieuwe leden

              21 september komt er een inwoner een avond mee kijken/luisteren. Gesprek met nog een e.v.t. nieuw lid ergens in oktober.

3.  Verslag en actielijst 06-07-2021: 

     •  opmerkingen zijn verwerkt

     •  actielijst: 

           - over maquette is contact geweest met verschillende partijen. Ze houden de maquette zelf, dus blijft daar waar ie nu is.

           - Arbeidsmigranten: er wordt actief gecontroleerd in Noord

4.  Nieuws werkgroepen:

     •  kalender 2022

        Offerte van fotografe is binnen. Gebruikersrecht moet nog uitgezocht worden. Kalender wordt niet groter dan A4 formaat. 

        Ontmoetingswinkel wil uitgiftepunt zijn. Er zijn circa 65 spreuken binnen gekomen, nu een keuze maken!

5.  PR/communicatie:

     •  mails over naam kunstwerk lopen binnen. Tot de opening kunnen namen ingestuurd worden. Degene van wie de naam wordt gekozen krijgt 

        bericht.  De keuze wordt door een werkgroep gemaakt.

     •  website: 

           - voor opening rotonde moet de nieuwe site draaien

           - met enkele mensen de inhoud bekijken

           - bepalen hoelang informatie erop blijft staan, daarna verwijderen of in ‘archief’

6.  Afspraak (DB en een ander stadsraad lid) met burgemeester 26 augustus: 

     •  graag punten voor dit weekend aanleveren!

     •  het eerder verstuurde verzameldocument is aangepast voor eventuele overhandiging aan burgemeester

     •  rode draad is dat we meer bij het beleid betrokken willen worden en in ieder geval terugkoppeling krijgen van punten waar we onze inzet 

        voor hebben gedaan. Tip voor gemeente: maak gebruik van inzet van specialisten in de kernen

7.  Gezamenlijke speerpunten met dorpsraden voor politiek/verkiezingen:

     Dit voorstel van de dorpsraad Welberg vinden we allemaal een goed plan en we willen hieraan meewerken. Secretaris geeft het door aan de Welberg.

8.  Rondvraag:

     •  etentje plannen tweede helft oktober, zaterdag de 23e, we kijken nog waar 

     •  1: we missen een soort overdekte speeltuin voor kinderen, aangeven aan kerncoördinator.

     •  2: inleveren DNA: alle leden hun DNA-formulier z.s.m. inleveren bij Leontine.

     •  3: volgende vergadering 21 september (i.p.v. 28 september) in Lourdeskerk of Cromwiel.

     •  4: Kunstexpositie: 3, 4, 5 september in de Gummarus

9.  Sluiting. 


Vergadering         : stadsraad Steenbergen

Datum                 : 6 juli 2021

Tijdstip                : 19.30 uur

Locatie                : Lourdeskapel

 

VERSLAG

1.  Opening.

2.  Mededelingen/binnengekomen post:

     •  Besteding kwartje 2020 en 2021

         2020: Jongerenwerk picknicktafels, keuze tafel 1 of tafel 3 met verlengd blad. 

         Idee om buitenspeelgoed uit te lenen b.v. in container op een locatie met toezicht. Navragen bij o.a. jongerenwerk of er behoefte aan is.

         2021: voor de verjaardagskalender 750 jarig bestaan.

     •  vragen n.a.v. mail groenvoorziening en onderhoud:

        -  lintjes bij bomen Krommeweg: heeft het effect? Er is iig iets gedaan en verder is gemeente aan de wetgeving gebonden m.b.t. 

           het vleermuizenonderzoek. 

        -  wortels in Noordoost: de wijk gaat over 5 jaar op de schop, er wordt nu niks aan de boomwortels gedaan dus ook geen tuintjes om de bomen.

        -  bomen langs A4 nemen we mee naar gesprek met raadsleden, als optie meenemen onderzoek naar longproblemen in Noord/oost.

     •  7 juli worden de spotjes bij rotonde kunstwerk aangesloten.

     •  beschikking 2020 is goedgekeurd.

     •  bijeenkomst kernen op 20 juli:

        Informele bijeenkomst voor alle leden van de dorps/stadsraden, kennismaken en uitwisseling.

        Bespreking convenant komt later. Gemeente maakt het nieuwe convenant op, wij willen wel van te voren alles goed door kunnen lezen. 

        Ook zwart op wit wat er precies bedoeld wordt met gevraagd en ongevraagd advies. We willen dat er dan ook iets met het advies gedaan wordt 

        of dat er in ieder geval antwoord wordt gegeven.

     •  op het krantenartikel in de Bode zijn geen reacties binnen gekomen, iedereen bedankt voor de input. 

        We vinden dat er meestal weinig respons en betrokkenheid is in de kern Steenbergen op zaken m.b.t. de stadsraad. 

3.  Verslag en actielijst 25-05-2021: 

     Beide worden goedgekeurd en vastgesteld.

        -  verkeersintensiviteit A4: de geluidsnorm wordt aangepast waardoor er geen maatregelen getroffen hoeven te worden.

4.  Nieuws werkgroepen:

     •  GVVP: 11 (of 19?) personen hebben zich aangemeld voor de adviesraad kern Steenbergen. Een persoon heeft zich als privepersoon aangemeld 

        en niet namens stadsraad. Totaal zullen er 6 personen zitting nemen in de adviesraad, dit staat in het amendement. 

        De gemeente bepaalt wie er in komt. Stadsraad lid is het niet geworden, we vinden het een vreemde procedure d.m.v. lootjes trekken en 

        niet kijken naar expertise en inzet. 

     •  vaststelling en (her)indeling werkgroepen

        De indeling wordt goedgekeurd, waterbeheer en woonvisie blijven ‘slapende’ werkgroepen. 

        De voorzitter stuurt artikel over klimaatverandering door naar de leden.

     •  kalender 2022

        -  er wordt contact opgenomen met fotograaf om verdere afspraken te maken. 

        -  offertes drukkers worden gemaakt

        -  op de site van ‘Genootschap van de Meermin’ komt te staan dat we kalender hebben

        -  contact met verschillende inwoners van Steenbergen: hebben albums met oude foto’s

        -  spreuk per kalenderblad: hier wordt contact over opgenomen met die inwoners die dit kunnen.

        -  er is een verjaardagskalender van de SKS en er is nog een kalender uit 2014 

        -  eventueel gratis of kortingsbon voor minima.

     •  opening Rotonde: binnenkort afspraken met de commissie, eventueel 25 september in de kunstmaand, aankondiging op 

        cultuurkalender proberen te realiseren!

     • Punten Kern coördinator:

        -  de gevel naast het Kruidvat blijft intact, is monument. Gevels andere kant Kaaistraat: nog in gesprek met projectontwikkelaar, vergunning nog 

           niet bekend, coördinator houdt vinger aan de pols.

        -  Wie wil zitting nemen in de klankbordgroep voor het Levensbos? Er zijn al drie personen aangemeld. 

        -  Er is een nieuw ontwerp voor het klaprozenveld, de stadsraad wordt hier later bij betrokken.

5.  PR/communicatie:

     De site draait nu bij Martens ICT en gaat via Lyfter draaien, domeinnaam moet verhuisd worden.

     Veel mail komt momenteel in de spam-box, komt door een hack bij ICT bedrijven. Beveiliging wordt opgeschroefd door providers.

     De opslag voor de mailen kan voorlopig zo blijven. Mails en facturen etc. moet je 5 tot 7 jaar bewaren voor de fiscus.

     Onze App-groep alleen gebruiken voor korte zakelijke mededelingen!

6.  Locatie vergaderingen:

     René heeft contact gehad met beheerder van het Cromwiel over de huurprijs . We gaan hierover in gesprek met het nieuwe bestuur Cromwiel.

7.  Nieuwe leden werven:

     Hoe kunnen we nieuwe leden werven? Voorstel is om een artikel in de Steenbergse Courant of de Bode te plaatsen bijvoorbeeld 

     voor aankondiging nieuwe site wanneer deze klaar is. Dan iets vertellen over wat we verder doen en een algemene oproep voor nieuwe leden 

     er in vermelden. Chris kan ook helpen met de publiciteit. We kunnen ook het Ravelijn benaderen of er jongeren zijn die zin/tijd hebben om aan 

     te sluiten. Nieuw potentieel lid zal 24 augustus bij vergadering aanwezig zijn. In verband met vakantie schuift zijn aanwezigheid door naar  

     vergadering van september.

     Per 1 januari 2023 stopt de voorzitter echt, de secretaris wil het secretariaat eerder overdragen.

8.  Rondvraag: n.v.t.

9.  Sluiting. 


Vergadering: stadsraad Steenbergen

Datum     : 25 mei 2021

Tijdstip    : 19.30 uur

Locatie    : Teams vergadering

 

VERSLAG

1.  Opening.

2.  Mededelingen/binnengekomen post:

     • stavaza Kunstwerk

       Aanpassingen worden gemaakt, spotjes zijn besteld, kunstenaar bepaalt waar spotjes komen. 

       Opening op een zaterdagmiddag wanneer er weer 70 personen in ‘de Watertoren’ mogen.

     • binnengekomen post

       Fee Buurmans is contactpersoon BN de Stem, de voorzitter heeft een gesprek met haar gehad. Is geïnteresseerd als we artikel willen plaatsen. 

       Chris Schiphorst is contactpersoon voor de Bode, Dasja Abresch en Peter Vermeulen voor de Steenbergse Courant.

     • UBO

       Penningmeester zoekt uit hoe het met kosten zit. Registratie vanuit KvK inzake zeggenschap over organisatie (bijvoorbeeld mbt fraude). 

       Twee bestuursleden worden geregistreerd. Kosten betalingsverkeer Moneybird circa € 140 per jaar, zoekt penningmeester verder uit.

     • gesprek met Lotte Suijkerbuijk

       10 mei hebben twee leden een gesprek met Lotte Suijkerbuijk gehad in haar functie als gebiedsmarketeer. 

        Hoe wil Steenbergen zich op de kaart zetten, welke keuzes moeten gemaakt worden m.b.t. wonen, werken en recreatie? 

        Er is veel overlap en ze gaat dit bundelen. Aangegeven dat we meer terugkoppeling willen wanneer we ergens bij betrokken worden. 

     • gemeenschapshuizen krijgen € 10.000, musea € 2.500 financiële (Corona) steun vanuit gemeente.

     • plannen ‘fort Henricus’: SDW gaat voor gastheren/vrouwen en ondersteuning zorgen.

     • Stadlander gaat een ‘praathuis’ realiseren bij de Clockskens. Edwin Ouwens is regiomanager Stadlander met wie voorzitter contact had. 

       Hierbij is het voor ons afgerond.

3.  Verslag en actielijst 20-04-2021: 

     Deze worden na een aanpassing goedgekeurd en vastgesteld.

     Actielijst: verkeersintensiviteit A4 is nog niet opgevraagd, er wordt een artikel verspreid.

4.  Nieuws werkgroepen:

     •  Vaststelling en (her)indeling werkgroepen

        Na enkele aanpassingen zal de nieuwe indeling op de nieuwe website worden geplaatst.

     •  Werkgroep kalender

        18 mei had voorzitter een gesprek met een fotograaf. 

        Ze is benaderd als fotograaf voor de kalender en heeft ideeën over lay-out etc. Er zijn drie fotoalbums van de Heemkundekring te leen. 

        Eventueel inscannen, of digitale input, de kwaliteit van de foto’s en de vormgeving van de kalender worden bekeken. 

        De voorzitter heeft oude plattegrond die gebruikt kan worden. Een lid is aangesteld als coördinator van de werkgroep.

5.  Locatie vergaderingen:

     Niet iedereen vind de Gummaruskerk geschikt als vergaderruimte. De ‘koffiehoek’ in de kerk is niet prettig m.b.t. geluid en in de Lourdeskapel 

     moet je steeds alle tafels verzetten.

     Eventueel als we geen afstand meer hoeven te houden terug naar de Vincentiuszaal. Op andere locaties betaal je huur en verplichte consumpties, 

     dat is op jaarbasis toch een behoorlijk bedrag. We parkeren dit punt tot volgende vergadering.

6.  20.30 uur: informatie kern coördinator en kennismaken met beheerder openbaar groen. 

     Welkom aan een inwoner die bij dit punt aansluit. Hij wil op verzoek aansluiten als er vragen zijn over groenzaken.

     •  Bomen Krommeweg

        We hebben aantal vragen die we aan de beheerder stellen.

        De gemeente is beheerder van openbaar groen (bomen, struiken en gazon) wat in eigendom van gemeente is. 

        Bij specialisme wordt een aannemer ingeschakeld. Vorig jaar is roetschors geconstateerd bij een aantal bomen aan de Krommeweg. 

        Door wet natuurbescherming en bomenverordening moet er een noodzaak zijn om bomen te kappen. Daarom onderzoek (vleermuizen) 

        tot september, de regelgeving is bindend. Bij verbrijzelen komt de schimmel vrij b.v. met maaien (stukken schors). 

        We zijn bezorgd over volksgezondheid, ook voor medewerkers buitendienst bij onderhoud maaimachines. Idee om bordjes te plaatsen bij de 

        zieke bomen of de berm afzetten met lint. Er zijn nu al 8 dode en zieke bomen en dus het proces als het mogelijk is versnellen. 

        Beheerder houdt ons op de hoogte.

     •  Japanse duizendknoop

        Er zijn diverse plaatsen waar deze plant woekert: bij de Watertoren, het Petrusbosje, Oost Havendijk en Dinteloordseweg. 

        De plant moet op een speciale manier verwijderd worden, kan niet alleen met een maaier maar de wortel moet ook verwijderd en apart 

        vernietigd worden. De gemeente heeft hier veel aandacht voor.

     •  Bomen langs A4 Steenbergen Noord

        We zijn voorstander van het planten van bomen langs de A4 omdat dit veel voordelen heeft: het zicht, geluidsdemping verkeer en vermindering 

        fijnstof. De grond is door de gemeente gekocht (latere info geeft aan dat er meerdere grondeigenaren zijn). In de Steenbergse Courant stond een 

        stuk over uitbreiding bosgebieden in Brabant. Onderhoud is wel verplicht i.v.m. eventuele schadeclaims. Beheerder neemt dit mee ook en kijkt 

        na welke bestemming er op de grond ligt. Wij kunnen onze ideeën aan de Raad of College voorleggen.

     •  Park

        Henk Jan Keur is projectleider en gaat over de inrichting, experts sluiten zo nodig aan. Het eerdere plan is door de Raad afgeschoten. 

        Wij kunnen nog meedenken en eventueel via een raadsmededeling vragen indienen.

     •  Levensbos

        Locatie Krommeweg is door college aan Raad voorgesteld, heeft nu agrarische bestemming. Kern coördinator en beheerder zijn kartrekkers. 

        Het uitgangspunt is om inheemse Nederlands bomen te gebruiken, de Raad wil meer keuzemogelijkheden. 

        Beheerder heeft in Roosendaal gekeken, daar hebben ze een beheersstichting die het bos runt. 

        Uit contact met omwonenden kwamen weinig reacties. In juni de eerste sessie voor belangstellenden om mee te denken. Willen wij aansluiten? 

        Het project kan de gemeenschapszin bewerkstelligen.

     •  Vervuilde grond A4

        Hiervoor is € 475.000 compensatiegeld betaald door Rijkswaterstaat. Wat gaat er met het geld gebeuren?

        -  Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ligt niet bij de gemeente maar bij de provincie, volgens de landelijke landbouwregels. 

        -  We kunnen beleidsmedewerker duurzaamheid uitnodigen op een vergadering als we vragen op dit gebied hebben.

        -  In Noordoost overlast rioolverstopping door wortelgroei van bomen, o.a. Rietveen. Beheerder komt langs om situatie te bezien. 

           Zal gecombineerd worden met herinrichting straten.

        -  Idee om i.p.v. tuintjes om de restafvalcontainers tuintjes om de bomen (boomspiegel) in de straten door bewoners te laten verzorgen. 

           Dit kan vanuit initiatievenfonds worden opgezet.

        -  Kernbezoek Raad is in oktober gepland.

7.  Rondvraag:

     •  Lid wil nieuwe foto’s leden voor website, meer eenheid. Misschien wil fotograaf kalender dit doen, wordt gevraagd.

     •  Lid: presentatie nieuwbouw Lidl: opmerkingen van de buurt zijn naar de gemeente gestuurd. Huidige bomen staan niet op tekening, 

        daar waren vragen over. Grond is van gemeente die eerst alle plannen goed moet keuren. Ze kunnen eisen dat er nieuwe bomen worden geplant.

     •  Andere invulling klaprozenveld: SR is uitgenodigd voor 31 mei maar wij hebben niets ontvangen. Wie er bij wil zijn doorgeven aan kern coördinator.

     •  Beleid gemeente huurprijs volkstuinen: er is een minimaal bedrag vastgesteld. Kern coördinator vraagt het na.

     •  Gemeente wil een route maken langs de 7 kunstwerken van Niel Steenbergen.

8.  Sluiting. 


Vergadering         : stadsraad Steenbergen

Datum                 : 20 april 2021
Tijdstip                : 19.30 uur
Locatie                : Teams vergadering

VERSLAG.

1.  Opening,

2.  Mededelingen:
     •   ONS Steenbergen, verslag bijeenkomst 29 maart
          De voorzitter heeft gesproken met diegene die onderzoek hoe het centrum (functie) verbetert kan worden. Na alle gesprekken die nog
          volgen zal ze een plan presenteren. Hierop is aangegeven aangegeven dat het frustrerend werkt om wéér in gesprek te gaan en onze
          punten aan te dragen over dit onderwerp (na Hart voor de stad). Wat is er met de vorige input gedaan, het voelt als verloren tijd die hier
          ingestoken is. De aangedragen ideeën en tips zijn benoemd.
     •   stavaza Kunstwerk (verlichting, naam)
          Verlichting twee kerken wordt uitgebreid met twee spotjes, offerte is opgestuurd. De kunstenaar gaat aanpassing maken, dit zal binnenkort
          gedaan worden. Er is een afspraak gemaakt op 28 april voor het maken van een het krantenartikel. De schrijfster bedenkt een originele
          ingang voor het verzinnen van een naam voor het kunstwerk.
     •   besteding kwartje 2020: opties
          Jongerenwerk is benadert voor ideeën voor projecten maar weinig animo, jongerengroep is veranderd, hebben andere behoeften.
          de  sportcoaches zullen worden benaderd voor ideeën.
          Kalender (750 jaar) misschien voor kwartje 2021, andere ideeën worden nagevraagd.
     •   Afspraken gebruik ‘Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ’, aanvulling op vorige vergadering:
     •   Alle officiële inkomende en uitgaande post gaat via info@stadsraadsteenbergen en wordt naar alle leden gestuurd ter informatie.
     •   Notulen worden via info@... verstuurd.
     •   Mails als voorbereiding op een onderwerp/werkgroep om b.v. informatie in te winnen kan vanuit je eigen e-mailbox.
     •   Onderlinge interne reacties op e-mails kunnen vanuit eigen e-mailbox worden verstuurd met info@... in CC.

3.  Verslag en actielijst 16-03-2021:
     Enkele wijzigingen zijn aangepast, verslag en actielijst worden goedgekeurd.

4.  Nieuws werkgroepen:
     •   Ouderen/Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG): financiële ouderenmishandeling
          Verslagje is naar leden verstuurd, met diverse partijen gesproken, WijZijn wil het onderwerp oppakken maar moet wel opdracht
          van gemeente hebben.
     •   GVVP
          Stadsraad wil bredere input dan alleen de rondwegen. Spelregels in amendement zijn niet duidelijk. Adviesraad bespreekt alle punten
          van GVVP, voor specifieke punten kan je je apart per onderwerp aanmelden. SR staat op lijst om benadert te worden
          voor deelname adviesraad.
          Artikel in Steenbergse Bode 14 april: geluidsproductieplafond A4 door verkeersintensiviteit toegenomen: moet er een geluidswal komen?
          Het document wordt opgevraagd. Zie verder punt 7.
          Waarschijnlijk is er vergiftigde grond voor A4 gebruikt, er loopt een onderzoek, begin 2022 uitslag.
          Rijkswaterstaat bagatelliseert de zaak. Zie verder punt 7.
     •   750 jaar bestaan: inwoner wil wel meewerken maar heeft niet het materiaal wat werkgroep nodig heeft.
          Voor materiaal eventueel verder informeren.

5.  Groenzaken: Levensbos, bomen Krommeweg (medewerker groen van de gemeente, uitnodigen?).
     •   Bomen Krommeweg: n.a.v. mail over roetschors is de vraag wat dit voor gevolgen voor de inwoners heeft, bijvoorbeeld verspreiden
          bij het grasmaaien. Waarschuwingsbordjes erbij plaatsen dat het schade voor gezondheid kan hebben?
          Het idee hier over wordt bespreekbaar gemaakt.  
     •   Levensbos: plan is eerst aan gemeenteraad voorgesteld om opdracht te krijgen en budget, dan pas concrete plannen en afstemmen
          met inwoners. Schetsontwerp is nog niet met bewoners besproken. Iemand (extern)er bij betrekken?
          Idee : een soort parkwacht aanstellen, ook voor park.
     •   Status stadspark: raadsmededeling komende vergadering, gemeenteraad wil er alleen 6 ton aan besteden, (voorlopig) geen europese
          subsidie, participanten worden aangeschreven. Wij kunnen een raadslid proberen mee te krijgen met ons plan die dit wil agenderen.
          Er komt een onderzoek door ambtenarij en griffie naar het proces m.b.t. participatie en het vaak stuklopen van zaken in de raad.
          We worden vaak niet gehoord, al zoveel dingen aangedragen waar niets mee gebeurd is b.v. fort Henricus.
          Wellicht nog eens een cursus wegwijs in de politiek/gemeenteraad, hoe werkt alles, hoe lopen de processen?!

6.  Plannen woningen Stadlander:
     Samenwerking gemeente met Stadlander en tante Louise m.b.t. verduurzamen wonen. Binnenkort komt een conceptovereenkomst over
     hoe er samengewerkt gaat worden, achter de schermen is men al wel druk bezig.
     In het natuurgebied bij Schootsvelden mag niet gebouwd worden.

7.  20.30 uur: Informatie kerncoördinator:
     •   contact met ambtenaar i.v.m. verlichting fietspad Lepelstraat: is benoemd in raadsvergadering als toezegging maar zonder termijn.
     •   geluidsoverlast A4 Helwijk/Heijningen/Steenbergse Vliet: heeft dat gevolgen voor Steenbergen b.v. een geluidswal plaatsen
          (met zonnepanelen) tussen Dinteloord en Bergen op Zoom? Bomen plaatsen langs A4 moet eerst door college en dan kan
          er iets mee gebeuren. Kerncoördinator neemt het mee.
     •   vergiftigde grond A4: is Steenbergen hier over ingelicht en wat wordt er aan gedaan? Er zijn vragen gesteld, er wordt gekeken of
          er antwoord gegeven is en of dit openbaar is.
     •   vraag aan nieuwe beheerder Cromwiel, mag maquette daar staan? Wordt na gevraagd.
     •   panden Kaaistraat: zonde dat de gevels verdwijnen, elementen moeten bewaard blijven. Drie panden waar voorheen Toko was:
          nog niet officieel dat daar appartementen komen. Kan de gemeente eisen van projectontwikkelaar dat gevel intact blijft?
          Wordt nagevraagd.
     •   containertuintjes motie is aangenomen. Als we mensen weten die dat willen verzorgen dan doorgeven aan kerncoördinator.
     •   collega van kerncoördinator gestopt, totdat er een opvolger is heeft onze kerncoördinator  kern Nieuw Vossemeer erbij.
          Kernoverleggen schuiven door naar september.
     •   aanvraag kwartje 2021 wordt doorgestuurd.
     •   update convenanten stads-/dorpsraden: de gemeente neemt initiatief. Samen bepalen in welke vorm dat gaat gebeuren.
          UBO aanvragen KvK voor 2022, Er is aan de penningmeester gevraagd dit te doen.
     •   Kruisland heeft leefbaarheidsplan opgesteld, ligt bij de raad, is ter inzage.

8.  Rondvraag:
     •   1: als mensen op eigen initiatief (individueel) vuil willen prikken, faciliteert de gemeente dan?
          Kerncoördinator denkt van wel, ze vraagt het na.
     •   2: zijn arbeidsmigranten in raadsvergadering behandeld?  kerncoördinator weet het niet, vraagt status na.
     •   3: bloemenbakken nog vullen, er wordt melding van gemaakt.
     •   beschoeiing Middenwal: in de brief staat wie benadert kan worden.
     •   vuilnisbakken zitten vaak vol, er is een melding melding gemaakt.
     •   eventueel vergaderingen SR in Cromwiel zonder zaalhuur (alleen consumpties betalen), met nieuwe beheerder opnemen.
     •   vragen over 750 jarig bestaan Steenbergen en het opzetten van de Burendag op 24 september 2022: wil de stadsraad hier
          aan meewerken? Het gaat om hulp bij het opzetten en bemensen activiteiten Burendag in de wijken op die datum.
          Hier willen we aan mee werken.

9.  Sluiting.


Vergadering    : stadsraad Steenbergen
Datum            : 16 maart 2021
Tijdstip           : 20.00 uur
Locatie           : Teams vergadering
 
VERSLAG.

1.  Opening,
     De potentiële kandidaat heeft zich afgemeld in verband met volgen 3 jarige cursus. Hij sluit dus voorlopig niet aan.

2.  Mededelingen:
     - Ondernemersplatform Steenbergen
       Enquêteformulier nog invullen door enkele leden, Wordt door voorzitter 29 maart besproken.
     - Afspraak D66
       Tim Huisman wil afspraak maken om standpunten Stadsraad te bespreken.
     - Brief inwoonster Steenbergen-Noordoost.
       Wil meer dingen voor kinderen in Noordoost. Heeft ook last van geluidsoverlast van feestjes.
       Hondenpoep, ongelijke tegels etc.  is gewezen op de 'MijnGemeente-app'.
       Kan mogelijk aansluiten bij burgerinitiatief voor speeltuintje aan het Slagblok.
       Apparaat voor verjagen marters viel niet in goede aarde.
     - Subsidie aanvraag
       Subsidieaanvraag 2022 Stadsraad is gedaan.
       Aanvraag kwartje 2021 moet nog gebeuren.
     - Correspondentie
       Voor alle inkomende/uitgaande correspondentie dient Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gebruikt te worden
     - Afko’s
       Voortaan in verslaglegging, actielijst en agenda geen afkortingen meer gebruiken. Afkortingen zoals DVG, VLE worden niet door iedereen
       herkend c.q. begrepen.

3.  Verslag en actielijst 09-02-2021:
       Beide worden goedgekeurd en vastgesteld. Het verslag wordt niet tijdens de vergadering besproken maar eventuele opmerkingen etc. op
       het (concept) verslag worden voor de volgende vergadering doorgeven aan de secretaris.
     - Voorleesexpres is afgehandeld.
     - Kwartje jongerenwerk: nog geen terugkoppeling jongerenwerk
     - Er is aangegeven dat niemand binnen werkgroep 750 jaar Steenbergen bezig is met de 'Verjaardagskalender'. Werkgroep kan verder.
       Er is voor 400 jaar de Heen ook een boekje gemaakt, mogelijk hebben de makers nog beeldmateriaal beschikbaar.
     - Nationale opschoondag is helaas niet breed georganiseerd door/met de Gemeente. World cleaningday (18 september 2021) stond als mogelijk
       alternatief op de Gemeentepagina in de Steenbergse Courant van 10 maart 2021.
     - Leefbaarheid - meer prullenbakken langs drukke wandelroutes zeker buiten de kom Steenbergen. Denk hierbij aan het fietspad langs de randweg,
       Oost-Groeneweg, Doornedijkje, Ligneweg, Witte ruiterweg, Welbergswegje en Hoogstraat.

4.  Nieuws wergroepen:
     - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan  
       Aansluiting bij Adviesraad: Hierover is een mail gestuurd.
     - Dementie Vriendelijke Gemeente
       Uitzending Zembla over financiële mishandeling. Wordt navraag gedaan omtrent Alliantie bij Gemeente Steenbergen.
       Alliantie bestaat uit Thuiszorg, Notarissen en dergelijke instanties.
     - Uitvoeringprogramma Mantelzorg
       Toegestuurde plan was ter informatie. Geen verdere actie nodig.
     - Kamer van Koophandel
       De penningmeester is bij KvK geweest in verband met overdracht penningmeesterschap.
       Er wordt een afspraak gemaakt voor overdracht en kascontrole.
     - Secretariaat
       De secretaris moet het info-e-mailadres beheren. Voorlopig blijft dit zoals het is i.v.m technische en digitale (on)mogelijkheden.

5.  Informatie vanuit Gemeente Steenbergen (kerncoördinator):
     - Doe-agenda leefbaarheid
       In de Doe-agenda staan veel zaken die gaan plaats vinden. Waaronder een convenant met Stads- en dorpsraden.
     - Meldingen via de 'Mijn gemeente-app', dan komt het in de melddesk.
     - (In)formele bijeenkomst Stads- en Dorpsraden wordt nog (door de kerncoördinator) georganiseerd.
     - Voorstel opknappen Stadspark moest goedkoper. Wordt medio juni verwacht in de Gemeenteraad.
     - Vragenlijst met betrekking tot de leefbaarheid in Steenbergen. Zie voorlaatste bullet bij agendapunt 3. Meer afvalbakken langs drukke wandelroutes.
       Denk hierbij aan het fietspad langs de randweg, Oost-Groeneweg, Doornedijkje, Ligneweg, Witte ruiterweg, Welbergswegje en Hoogstraatje.

6.  Rondvraag:
     - Terugkoppeling/updates over Arbeidsmigranten komt niet automatisch naar deelnemers Rondetafelgesprek. Chris neemt contact op met werkgroep.
     - Ontwikkeling van Wet over zelfbewoningsplicht door kopers van woonhuizen.
     - Tuintjes om de ondergrondse afvalcontainers (wie doet mee? Wijkvereniging Drievierde?)

7.  Sluiting.


Vergadering    : stadsraad Steenbergen
Datum            : 9 februari 2021
Tijdstip           : 20.00 uur
Locatie           : Teams vergadering
 
VERSLAG

1.  Opening,

2.  Mededelingen:
     - Er zijn drie potentiele leden aangedragen. Zij worden achtereenvolgens uitgenodigd voor aanwezigheid bij de vergadering.
     - VoorleesExpress
       De Stadsraad is benaderd om mee te denken wat betreft het financiële plaatje van de VoorleesExpress.
       Zij krijgen vanuit de gemeente voor 2021 een krappe subsidie.
       Zij richten zich ivm de Corona maatregelen voornamelijk op de periode na de beperkende maatregelen.
       Er wordt gewerkt met een voorleespakket voor een project van 20 weken voor minimaal 40 gezinnen.
       De voorzitter heeft diverse mogelijkheden voor financiele ondersteuning aangedragen.
       Heb je nog een idee voor financiële ondersteuning? Mail dit dan aub even naar de voorzitter.
     - de openstaande punten en vragen voor de politiek worden naar alle raadsleden verstuurd.
       De punten zijn: bomen Kromme Weg en langs A4, bestemming 600 huurhuizen van Stadlander/locatie Onze Stede en de stadsraad
       eerder betrekken bij projecten etc. en niet achteraf wanneer er al een besluit is genomen.

3.  Verslag en actielijst 03-11-2020:
       Beide worden goedgekeurd en vastgesteld.
       Het verslag wordt niet tijdens de vergadering besproken maar eventuele opmerkingen etc. op het (concept) verslag worden voor
       de volgende vergadering doorgeven aan de secretaris.
     - besteding kwartje 2020
       Aangevraagd in december en is al gestort. Besteding: ‘iets’ voor jongeren of bankje begin Kaaistraat.
       Er wordt contact gezocht met het jongerenwerk om te kijken wat zij graag zouden willen.
     - naam kunstwerk rotonde: DNA zit in de fundering en is niet de naam van het kunstwerk. Skyline van Steenbergen wordt het nu
       vaak genoemd, maar we zoeken een originele naam. De voorzitter maakt een voorstel voor een oproep in de media.
     - 750 jarig bestaan
       De werkgroep bestaat uit vier leden van de stadsraad. Er zal contact opgenomen worden met het genootschap van
       de Meermin om ons idee te bespreken.

4.  Stadsraad 2021: terugblik gesprekken januari:
       De voorzitter bedankt de leden voor ieders komst en inbreng!
     - De PR functionaris blijft tot opvolging voor site/PR/FB is gevonden of tijdelijk is overgenomen.
       Aan de site wordt hard gewerkt, als het concept klaar is wordt deze ter inzage voorgelegd. Een lid doet het technische beheer en
       we zoeken nog iemand voor het dagelijks beheer van de site.  
       De penningmeester verzorgt de kascontrole met de voorzitter en regelt de inschrijving KvK.
     - verdeling functies en werkgroepen kan iedereen zich in vinden, aan een inwoner wordt gevraagd of hij
       ondersteunend lid wil worden voor de GVVP.
     - aanvulling werkgroepen:
     - Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG): 2 leden
     - Coronahulp Steenbergen: vier leden en een inwoner
     - activiteiten en taken: o.a. vraag Natuurpodium.
       Eventueel inzet opschoondag samen met de gemeente, de kerncoordinator vraagt na wat de stand van zaken is en wie wat doet.
       Twee leden denken hierover mee.

5.  21.00 uur: Informatie kerncoordinator:
     - punten voor de gemeenteraad worden naar raadsleden afzonderlijk gestuurd.
       Raad wil wel graag een kernbezoek in april of later als het weer mogelijk is.
     - per 1 januari is Chris kerncoordinator van Steenbergen/Welberg en Kruisland voor 24 uur per week. Ze doet geen communicatie meer.
       Doel is meer participatie en meer externe verbindingen in de kernen. De Omgevingswet komt er aan, datum staat nog niet vast.
       Bij alle werkprocessen komen participatie, verbindingen en leefbaarheid aan de orde.
       Ze wil kernoverleg/bijeenkomsten in april/mei opzetten met alle partijen die voor leefbaarheid bezig zijn,
       naast de sociale kant ook praktische zaken zoals wat wordt er georganiseerd in de wijk. Ook mogelijk koppeling met ONS Steenbergen
       op later tijdstip maar het uitganspunt zijn de inwoners.
     - Hebben wij nog speerpunten voor 2021 met betrekking tot leefbaarheid?
       Dit jaar gaan we natuurlijk door met GVVP, arbeidsmigranten en afronding kunstwerk.
       We hebben afgelopen jaren input uit de wijken opgehaald en veel ideeën aangedragen onder andere voor Hart van de stad
       zoals fietsnietjes, toiletten, bankje begin Kaaistraat, Odensehuis, looproute langs het water.
       Veiligheid is ook een belangrijk thema n.a.v. branden en drugshandel. Politie en handhaving zijn hiermee bezig.
       Verder betere verlichting buitengebieden voor scholieren/fietsers: de kerncoordinator neemt dit op binnen de gemeente.
       Wij gaan op een rijtje zetten wat we nog meer willen. De kerncoordinator bespreekt alle initiatieven en kijkt of we samen kunnen
       werken op basis van draagvlak in een wijk. Er is bijvoorbeeld een initiatief voor plaatsen van een picknickbank bij het jeugdhonk
       wat uit jongeren zelf komt.
       De Heen en Kruisland zijn met een eigen leefbaarheidsplan bezig met eigen initiatieven of sluiten aan bij beleidsplannen gemeente.
       Nieuw Vossemeer heeft een groter leefbaarheidsplan opgesteld. Er is ook een LEMON (leefbaarheidsmonitor) onderzoek uit 2019.
       Verder komt er een convenant stads- en dorpsraden en ‘het kwartje’ zal waarschijnlijk vervallen.
       Wij gaan het kwartje voor 2021 nog aanvragen.
     - Strooien tijdens de sneeuw: strooiwagens houden de calamiteitenroute zo goed mogelijk schoon maar door het extreme weer is het
       lastig en is er pas later gelegenheid voor de overige straten.
     - Het beheer van het Cromwiel komt in maart in de gemeenteraad, komt mogelijk onder beheerder van de Vaert.

6.  Rondvraag:
       Kan er op de Middenwal een wak gemaakt worden voor de vogels? Ja, de gemeente heeft daar iemand voor.

7.  Sluiting.