Vergaderdata stadsraadSteenbergen.

In principe vergadert het bestuur van de Stadsraad op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.

De bijeenkomsten van de StadsraadSteenbergen zijn niet openbaar tenzij anders vermeld op onze website.

De geplande bijeenkomsten voor dit jaar zijn op de volgende data:

11 januari:        15 februari:      15 maart:         19 april            17 mei         21 juni:         

19 juli:              16 augustus:    13 september:  18 oktober:      15 november: 

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

 

Vergadering      : Stadsraad Steenbergen

Datum                  : 11 januari 2022

Tijdstip                 : 19.30 uur

Locatie                 : Teams.

 

VERSLAG.

1. Opening en welkom.

              Welkom aan alle aanwezigen. Een aspirant lid heeft aangegeven toch niet verder te gaan met de Stadsraad. 

2. Mededelingen/binnengekomen post:

·         Overname taken Kerncoördinator

Kern coördinator zal eind januari het werk weer overdragen.

Naam kunstwerk

De naam voor het kunstwerk is definitief geworden: De skyline van Steenbergen.

De bedenker: nomen nescio. Alle inzenders hebben bericht ontvangen.

·         Kwartje 2020

Het worden twee picknickbanken voor het jeugdhonk. De 1000 pennen met logo zijn besteld voor de burendag in september.

Deze zijn voor de ontmoetingswinkel om toe te passen bij de praatpot. Daarmee is het financieel rondgemaakt.

·         Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

We wachten nog bericht dorpsraad Welberg af. Het is ook niet bekend of de gemeente een reactie op de brief van de

Dorpsraad Dinteloord & Dorpsraad Welberg heeft gegeven.

·         Bankjesproject KBO

De actie loopt. De Napoleonbank zou al klaar zijn, maar is niet volledig. De zijkanten van de bank zijn na de herstelactie niet teruggekomen en

dat wordt wel gewenst door de Stadsraad.

·         Streefbeeld Steenbergen

Er is 23 december 2021 een brief ontvangen over een onderzoek naar het Streefbeeld van Steenbergen.

Wat is het doel van het onderzoek en waar verschilt dit van de Toekomstvisie 2040? Vooralsnog is er weinig behoefte om er iets mee te doen.

Het wachten is op een reactie van de gemeente.

·         Maaibestek/ ecologisch bermbeheer

Het contract met de huidige aannemer is verbroken omdat deze na enkele waarschuwingen nog steeds in gebreke blijft.

Aangezien er slechts twee aannemers op de aanbesteding hebben ingeschreven zijn de verwachtingen dat na een nieuwe aanbesteding de kosten (veel)

hoger zullen uitvallen en dat de prestaties weinig beter zullen zijn.

·         Veilig thuis

In de periode met COVID-19 is ‘Veilig thuis’ een thema wat meer aandacht vraagt.

·         UBO-register

Een stadsraad-lid zal dit op korte termijn oppakken.

·         Stickeractie Veilig Verkeer Nederland

Bij het participatiepunt van VVN zijn stickers verkrijgbaar om een lagere voertuigsnelheid in de woonomgeving te benadrukken.

Er zijn stickers beschikbaar voor de maximale snelheid van 30km en voor in de woonerven zijn stickers met de snelheidsaanduiding 15km.

Als Stadsraad hebben we 45 stickers ontvangen en er zijn er al ± 10 uitgedeeld. Kerncoordinator vraagt waar deze stickers op geplakt worden omdat

het niet de bedoeling is om deze op straatmeubilair te plakken. De stadsraad is het daar mee eens en heeft ook in een mail naar een bewoner gewezen

op de actie die ondernemers in het centrum met betreffende wethouder hebben gestart.

Eerst maar kijken of we voldoende respons hebben voor dat we aandacht in de lokale pers zoeken.

·         Bomen krommeweg

Er zijn 2 bomen niet verwijderd. Stadsraad stuurt een brief naar de gemeente.

3. Verslag en actielijst:

         Op de notulen van 14 december 2021 was de datum niet volledig. 

4. Ingebracht speerpunten politiek:

              Alle leden hebben hun prioriteiten kenbaar gemaakt. Een brief met deze prioriteiten zal worden   

              verstuurd naar de lokale politieke partijen. 

5. Nieuws werkgroepen:

·         Kalender

Het concept is deze week gereed. Maandag 17 januari is de volgende vergadering

·         Streefbeeld Steenbergen

Het wachten is op een reactie van de gemeente voor we besluiten of we er iets mee willen doen.

·         Garage sale

Niets besproken.

·         Digitale media/ sociale media

Men zal in contact treden met ICT-bedrijf omtrent overzetten website, routing email et cetera.

·         Aanvraag subsidie 2023

De aanvraag zal in februari worden opgepakt.

·         Arbeidsmigranten

Na het rondetafelgesprek zijn diverse organisaties verdergegaan met een afsprakenkader. Er zou periodiek een voortgangsrapportage worden gedeeld.

De stadsraad heeft deze (waarschijnlijk) nooit ontvangen maar zijn wel via de agenda’s van raadsvergaderingen openbaar gemaakt.

·         GVVP

Het GVVP-document moet nog worden toegestuurd aan de Adviesraad Verkeer met het verzoek om hierover een gesprek te kunnen voeren.

Ook zijn er bij het participatiepunt.VVN.nl stickers aangevraagd om voertuigbestuurders te attenderen op de snelheid in een woonerf.

Er zijn 45 stickers ontvangen. Er is een flyer opgesteld om inwoners erop te attenderen zodat zij een sticker kunnen opvragen. 

Deze tekst is ook op de website van de SR gezet. 

6.Organiseren kernen overleg door stadsraad Steenbergen:

              Het organiseren van een kernenoverleg met alle dorpsraden stond gepland voor januari. Gezien  

              de situatie rondom COVID-19 wordt dit uitgesteld. Er zal met Kerncoördiantor contact gehouden   

              moeten worden hoe en wanneer dit wel georganiseerd kan worden.

7. Verkeerssituatie rondom Maria Regina:

              Nu het aspirant-lid heeft afgehaakt is de vraag of en door wie er contact gelegd moet worden met

              de ouderraad, het schoolbestuur en de bewoners van de Waterlinie. Pakt het oud aspirant-lid dit   

              alsnog op en wenst hij bijval vanuit de stadsraad Steenbergen?

8.PR/communicatie: 

·         Biebkastjes 

         Het plaatsen van biebkastjes in een eigen voortuin kent geen bijzondere voorschriften. Buiten eigen tuin wil de gemeente meer weten alvorens

         definitieve uitspraken te doen.

·         De nog komende vergaderdata voor 2022 zijn:

15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 13 september, 18 oktober, 15 november.

10. Rondvraag:

·         De werkzaamheden op de Burgemeester van Loonstraat, het creëren van een bushalte, geeft extra overlast omdat de helft van de rijbaan is afgesloten.

         Niet iedereen is genegen om een ander voorrang te geven en trekt daarom een sprintje waardoor de snelheid te hoog is. 

11. Sluiting 

              Volgende vergadering 15 februari 2022. Locatie: afhankelijk van de situatie rondom COVID via  Teams.